1.5.E.10 - Erhvervsområde ved Kristian Skous Vej i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.5.E.10 (1)

 • Plandistrikt

  1.5 Vejle, Nørremarken

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Højeste andel af grundarealet, der må bebygges

  50%

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  5 m3/m2 beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. bygningshøjde

  25

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelse skal opføres i byggefelter fastlagt i lokalplan.

 • Min. miljøklasse

  4

 • Max. miljøklasse

  6

 • Opholdsarealer

  Vejbyggelinjen mod Grundet Ringvej og motorvejen skal sikres som grønt bælte.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, fortrinsvis regionale funktioner og virksomheder, som f.eks. større fremstillings- og værkstedsvirksomhed, entreprenør- og større oplagsvirksomhed og engroshandel.

 • Miljø

  I relation til miljølovgivningens retningslinjer vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 2.

 • Trafik

  Der skal ved lokalplanlægning langs motorvejen tages hensyn til trafikstøj.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Aflyst