1.5.B.7 - Boligområde ved Store Grundet Allé i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.5.B.7 (1)

 • Plandistrikt

  1.5 Vejle, Nørremarken

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde

  12

 • Bebyggelsens omfang

  Såfremt særlige arkitektoniske forhold taler herfor, kan bebyggelsen enkelte steder opføres i op til 4 etager og med en højde op til 13 m.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til blandet bolig- og erhvervsformål i form af etageboligbebyggelse og lettere produktions- og lagervirksomhed, liberale erhverv, kontorer o.lign., samt til kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner. Området kan endvidere anvendes til offentlige formål eller institutioner af almennyttig karakter.

 • Miljø

  I relation til miljølovgivningens retningslinjer vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 3.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget