1.5.B.2 - Boligområde ved Grundet Bygade, Vejle

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.5.B.2 (1)

 • Plandistrikt

  1.5

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Bebyggelsen skal tilpasses principperne i strukturplanen for området. Ved en samlet udstykningsplan gives der mulighed for at udstykke med mindre grundstørrelser end fastlagt i de generelle bebyggelsesregulerende bestemmelser.

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Opholdsarealer

  Der skal udlægges fælles friarealer svarende til 10 % af det samlede grundareal.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af lav boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området ligger i byzone.

 • Status

  Vedtaget