1.5.B.10 - Boligområde ved Store Grundet Alle og Viborgvej i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.5.B.10

 • Plandistrikt

  1.5 Vejle, Nørremarken

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af lav boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner.

 • Miljø

  En del af rammen er særligt påvirket af vand eller vil påvirke nedstrømsliggende arealer, det kan f.eks. være i form af risiko for oversvømmelse, særligt sårbare vandløb, at området er lavtliggende, har et højt grundvandsspejl eller andet. Det kan derfor være nødvendigt at gøre en særlig indsats og reservere væsentlige arealer til håndtering af vand i området.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone.

 • Særlige bestemmelser

  Udbygningen af området skal ske efter en samlet plan, der indarbejder landskabelige og kulturmæssige forhold. Det er en forudsætning for udbygning af dette område, at oplevelsen af Hornstrup kirke som en markant bygning i landskabet sikres. Dette gælder i forhold til udsyn fra og indsigt til Hornstrup kirke og i forhold til bebyggelsens arkitektoniske udformning, udformning af vejanlæg og beplantningen i området.I planlægningen skal der også tages højde for de nødvendige afstandskrav til de tilgrænsende erhvervsområder.

 • Status

  Vedtaget