1.4.B.17 (1)

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.4.B.17 (1)

 • Plandistrikt

  1.4

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, må bebyggelsesprocenten maksimalt være 40. Der kan opføres åben-lav bebyggelse på 400-500 m² grunde .

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Opholdsarealer

  Ved åben-lav bebyggelse på 400-500 m² grunde skal der udlægges 10 % af grundarealet til fælles opholdsareal.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af lav boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner.

 • Miljø

  En del af rammen er særligt påvirket af vand eller vil påvirke nedstrømsliggende arealer, det kan f.eks. være i form af risiko for oversvømmelse, særligt sårbare vandløb, at området er lavtliggende, har et højt grundvandsspejl eller andet. Det kan derfor være nødvendigt at gøre en særlig indsats og reservere væsentlige arealer til håndtering af vand i området.

 • Særlige bestemmelser

  I forbindelse med lokalplanlægningen skal afvandingsforholdene løses på en måde, så der ikke sker påvirkning af Lille Høgsholt Bæk, der er målsat som et B1-vandløb.

 • Status

  Vedtaget