1.4.B.15 - Boligområde ved Grejsdalsvej, syd for Hammerværket

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.4.B.15 (1)

 • Plandistrikt

  1.4

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  60% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  5

 • Max. bygningshøjde

  19

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen skal koncentreres i den nordlige del af området, så den sydlige del friholdes som et grønt område. Bebyggelsen skal udformes, så der sikres kig mellem bebyggelsen til Grejs Å og skrænten i baggrunden.

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Opholdsarealer

  Den sydlige del af rammeområdet skal friholdes som eng.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af etageboliger.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Lokalplaner

  1174

 • Status

  Vedtaget