1.4.B.1 - Boligområde ved Jellingvej i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.4.B.1 (1)

 • Plandistrikt

  1.4 Vejle, Hover/Grejsdalen

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. For lav bebyggelse må bygningshøjden ikke overstige 8,5 m og bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager. For høj bebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 60 for den enkelte ejendom. Bygningshøjden må ikke overstige 16 m og bebyggelsen må ikke opføres med mere end 3 etager. Grunde til parcelhuse i åben-lav bebyggelse kan udstykkes med et areal på minimum 700 m², dog kan der tillades udstykninger af grunde med et areal på minimum 500 m² hvis det vurderes at kunne indpasses i områdets øvrige karakter.Butikker til lokalforsyning må maksimalt have et bruttoetageareal på 1.000 m² for dagligvarebutikker, og 500 m² for udvalgsvarebutikker. Der må ikke etableres så mange mindre butikker, at de samlet vil kunne betjene et større område end lokalområdet.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af lav og høj boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner samt enkeltstående butikker. Etagebebyggelse må kun opføres mod Jellingvej øst for højhuset.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Aflyst