1.3.C.2 - Centerområde ved Grønlandsvej og Grønnedalen i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.3.C.2 (1)

 • Plandistrikt

  1.3 Vejle, Søndermarken

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  De enkelte butikker må maksimalt have et bruttoetageareal på 2.000 m² for dagligvarebutikker og 2.000 m² for udvalgsvarebutikker. Bydelscenteret kan dog maksimalt udbygges til i alt 3.500 m² bruttoetageareal. Se skema for samlet ramme over arealer til butiksform

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Opholdsarealer

  Minimum 0 % af grunden.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, detailhandel, liberale erhverv samt offentlige formål. I bydelscenteret kan der etableres butikker der primært betjener Søndermarken.

 • Miljø

  I relation til miljølovgivningens retningslinjer vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 4.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget