1.3.B.8 - Boligområde ved Hasselvænget i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.3.B.8 (1)

 • Plandistrikt

  1.3 Vejle, Søndermarken

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsens omfang

  For etagebebyggelse må bygningshøjden ikke overstige 16 m og bebyggelsen må ikke opføres i mere end 4 etager. Bebyggelsesprocenten for etagebebyggelse må maksimalt være 50 for den enkelte ejendom.I kolonihaveområdet må havelodder ikke være mere end 400 m² og der må ikke bygges mere end 30 m² på hvert havelod. Bebyggelsen må ikke anvendes til helårsbeboelse og må kun benyttes til beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april til 30. september og uden for dette tidsrum kun til kortvarige ferieophold, weekends og lignende.Butikker til lokal forsyning må maksimalt have et bruttoetageareal på 1.000 m² for dagligvarebutikker og 500 m² for udvalgsvarebutikker. Der må ikke etableres så mange mindre butikker, at de samlet vil kunne betjene et større område end lokalområdet.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af høj boligbebyggelse, kolonihaver, og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner samt enkeltstående butikker.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget