13.B.7 - Boligområde ved Grejsbjergvej og Vestermarksvej i Grejs

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  13.B.7

 • Plandistrikt

  13 Grejs

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse er bebyggelsesprocenten max 40.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af lav boligbebyggelse, og offentlige formål i form af skole, hal, institutioner og kollektive anlæg. Der kan indpasses et mindre lokalcenter med boliger, erhverv og en dagligvarebutik med et bruttoetageareal på op til 1000 m², ved Nørre Bygade/Holtumvej.

 • Miljø

  I relation til miljølovgivningens retningslinjer vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 5. En del af rammen er særligt påvirket af vand eller vil påvirke nedstrømsliggende arealer, det kan f.eks. være i form af risiko for oversvømmelse, særligt sårbare vandløb, at området er lavtliggende, har et højt grundvandsspejl eller andet. Det kan derfor være nødvendigt at gøre en særlig indsats og reservere væsentlige arealer til håndtering af vand i området.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Særlige bestemmelser

  Området kan bebygges med 50%. Lokalplan skal sikre landskabelige hensyn ved placering af bebyggelse i området, herunder at bebyggelse i området skaber sigtelinier til kirken og afstand til skoven.

 • Status

  Vedtaget