1.2.C.1 - Centerområde ved Vindinggård Centret i vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.2.C.1 (1)

 • Plandistrikt

  1.2 Vejle, Mølholm/Vinding

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  90% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. De enkelte butikker må maksimalt have et bruttoetageareal på 3.000 m² for dagligvarebutikker og 1.000 m² for udvalgsvarebutikker. Se skema for samlet ramme over arealer til butiksformål. Området mellem Fredericiavej og Vindinggård Ringvej skal friholdes for bebyggelse.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, detailhandel, liberale erhverv, samt mindre ikke-generende fremstillingsvirksomhed i tilknytning hertil og offentlige formål, offentlige og private institutioner samt boligformål, i form af lav boligbebyggelse, til særlige formål. I bydelscenteret Vindinggård kan der etableres butikker, der primært betjener Mølholm/Vinding. Servicestation kan opføres i det omfang, den miljømæssigt kan indpasses.

 • Miljø

  I relation til miljølovgivningens retningslinjer vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 3.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget