1.2.B.1 - Boligområde ved Fredericiavej i Vejle

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.2.B.1 (1)

 • Plandistrikt

  1.2

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Grunde til parcelhuse i åben-lav bebyggelse kan udstykkes med et areal på minimum 700 m², dog kan der tillades udstykninger af grunde med et areal på minimum 600 m² hvis det vurderes at kunne indpasses i områdets øvrige karakter. Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Dog gælder for følgende matrikler: matr. Nr. 47d, 47q og 62af Vinding By, Mølholm, samt på matr. Nr. 4ø og 4be, Vinding by, Vinding, at bebyggelsesprocenten ikke må overstige 40 og i afgrænsede byggefelter må der tillades en bygningshøjde på 16 m.

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Opholdsarealer

  5 % af områdets grundareal udlægges som fælles opholdsarealer.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, i form af lav boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. grønne anlæg, offentlige og private institutioner.

 • Trafik

  Der udlægges 2 parkeringspladser pr. bolig.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget