12.C.2 - Centerområde ved Bramdrupvej i Ågård

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  12.C.2

 • Plandistrikt

  12 Gravens-Ågård

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen skal udformes overvejende som randbebyggelse i gadelinje. Bebyggelsesprocenten for centerbebyggelse må maksimalt være 60 for den enkelte parcel. Bebyggelsesprocenten for boligbebyggelse må maksimalt være 45 for den enkelte parcel. Butikker må have et max. Bruttoetageareal på henholdsvis 1.000 m² for detailhandelsbutikker og 500 m² for udvalgsvarebutikker. Se skema for samlet ramme over arealer til butiksformål.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål. Området er forbeholdt detailhandel, boliger og liberalt erhverv, som naturligt hører til i området.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone.

 • Status

  Vedtaget