12.B.9 - Boligområde ved Bramdrupvej og Ammitsbølvej i Ågård

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  12.B.9

 • Plandistrikt

  12 Gravens-Ågård

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af lav boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner.

 • Miljø

  Tag- og overfladevand skal så vidt muligt håndteres lokalt og tættest muligt kilden - ved f.eks. opsamling og/eller nedsivning. Hvor dette ikke er muligt, kan udledning til vandløb blive aktuel, men her skal det sikres, at vandløbets samlede hydrauliske kapacitet ikke overskrides, ligesom det skal sikres at kvaliteten af vandløbet ikke forringes.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone.

 • Særlige bestemmelser

  Udbygningen af området skal ske efter en samlet plan, der indarbejder landskabelige og kulturmæssige forhold. Det er en forudsætning for udbygning af dette område, at oplevelsen af Ågård kirke som en markant bygning i landskabet sikres. Dette gælder i forhold til udsyn fra og indsigt til Ågård kirke og i forhold til bebyggelsens arkitektoniske udformning, udformning af vejanlæg og beplantningen i området.

 • Status

  Vedtaget