1.1.E.2 - Erhvervsområde ved Baadekajen i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.1.E.2

 • Plandistrikt

  1.1 Vejle, Midtbyen

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  100% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Bebyggelsens omfang

  Bygninger kan efter en særlig planlægning opføres i op til 50 meter, hvis de kan indpasses arkitektonisk i området.For lokalplanområde nr. 1203 er den maksimale højde 45 m, og den maksimale bebyggelsesprocent er 135 for lokalplanområdet som helhed.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, som kontorer, udstilling og undervisning, hotel og restaurationsvirksomhed, mindre butikker til områdets daglige forsyning eller butikker, der har relation til vandsport og lignende, og erhverv som værksteds- og servicevirksomhed, som har naturlig tilknytning til vandsport, og kan indpasses uden gener i området. Det kan anvendes til offentlige formål, som f.eks. lystbådehavn med tilhørende faciliteter som klubhuse og lignende, vinteropmagasinering til både, rekreative områder, bygninger til vandsport og lignende. Det kan anvendes til boligformål, hvis de miljømæssigt kan indpasses i området.

 • Miljø

  I relation til miljølovgivningens retningslinjer vedrørende ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 3. Beliggenhed, størrelse og udformning af anlæg og bebyggelse skal tilpasses placeringen i kystlandskabet.

 • Trafik

  Opholds- og parkeringsarealer fastsættes i hvert enkelt tilfælde under hensyntagen til anvendelsen.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Særlige bestemmelser

  Lokalplanlægningen skal sikre, at rammeområdet indrettes således ved placering af bebyggelser og afværgeforanstaltninger, at der ikke opstår miljøproblemer ved havnevirksomhedernes lovlige drift. Rammeområdet kan kun udnyttes på en måde, som sikrer, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj, støv og lugt kan overholdes.

 • Status

  Aflyst