1.1.E.1 - Erhvervsområde ved Pakhusgade i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.1.E.1 (1)

 • Plandistrikt

  1.1 Vejle, Midtbyen

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  3 m3/m2 beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. bygningshøjde

  10

 • Bebyggelsens omfang

  Byrådet kan tillade, at en bygning eller dele af en bygning opføres i en større højde end angivet i de generelle rammebestemmelser, såfremt særlige hensyn til drift, indretning eller arkitektonisk fremtræden gør sig gældende. Langs Sønderå fastlægges en byggelinje på 10m målt fra øverste vandløbskant. Arealet mellem byggelinjen og øverste vandløbskant skal anvendes som grønt rekreativt område, til eventuelle støjreducerende anlæg samt beplantning og eventuelt stiforløb. Inden for bæltet må der ikke opføres bebyggelse, indrettes oplag eller foretages terrænreguleringer.

 • Min. miljøklasse

  3

 • Max. miljøklasse

  6

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål (havnen) således, at der kun må indrettes bebyggelse til fremstillings-, værksteds-, engroshandels- og oplagsvirksomhed og servicevirksomhed, som skønnes at have naturlig driftsmæssig tilknytning til havnen, eller behov for godstransport med jernbane. Der må ikke indrettes butikker og boliger i området. I de dele af området, der grænser mod anden anvendelse, skal der tages særlige miljø- og byarkitektoniske hensyn.

 • Miljø

  Områderne betragtes som en støjkonsekvenszone i forhold til de tilstødende boligområder. I relation til miljølovgivningens retningslinjer vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 2.

 • Trafik

  Der udlægges 1 p-plads pr. 100 m² etageareal, og ved særlig anvendelse fastsættes parkeringskravet efter forholdene. På Sydkajen udlægges 1 p-plads pr. 150 m² etageareal for området fra Toldbodvej til Sdr. Tværgade og Jernvej.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Aflyst