1.1.C.5 - Centerområde ved Borgvold i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.1.C.5 (1)

 • Plandistrikt

  1.1 Vejle, Midtbyen

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  150% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  5

 • Max. bygningshøjde

  13

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelse skal generelt opføres som sluttet bebyggelse i vejskel. Langs Sønderå fastlægges en byggelinje på 10 m målt fra øverste vandløbskant. Der åbnes mulighed for, at bygge tættere på åen, når der kan agumenteres for en bystrækning med arkitektonisk og bebyggelsesmæssig helhed og når der friholdes en passage. Byrådet kan tillade, at bebyggelse opføres i op til 5 etager, med en facadehøjde på max. 13 m. Som hjørnemarkering, tårn eller lignende kan Byrådet tillade, at bebyggelsen opføres i 5 etager med en bygningshøjde på højst 18,5 m. I bebyggelsens stueetage må der kun med Byrådets særlige tilladelse indrettes boliger, engrosvirksomhed og liberale erhverv som f.eks. kontorer, pengeinstitutter, klinikker, forsikringsselskaber og lign. Selvstændige butikker og eventuel fremstillingsvirksomhed i tilknytning hertil må ikke uden Byrådets særlige tilladelse etableres over bebyggelsens stueetage. Se skema for samlet ramme over arealer til butiksformål.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, trafikterminal, station, boligformål og offentlige formål. I området til busterminal må der placeres virksomheder inden for klasse 1- 4, i den øvrige del af området klasse 1 og 2.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget