1.1.C.25 - Centerområde ved Ibæk Strandvej i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.1.C.25 (1)

 • Plandistrikt

  1.1 Vejle, Midtbyen

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  70% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  3 m3/m2 beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. bygningshøjde

  12

 • Bebyggelsens omfang

  I området kan placeres udvalgsvarebutikker. Se skema for samlet ramme over arealer til butiksformål.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål og detailhandel med hovedvægten på administration, service og forretningsvirksomhed. Desuden kan der placeres engroshandel, fremstillings-, lager og værkstedsvirksomhed, offentlige formål og boligformål (kun i den østlige del) hvis det miljømæssigt kan indpasses i området. Der må ikke etableres dagligvarebutikker.

 • Miljø

  I relation til miljølovgivningens retningslinjer vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 3. Området betragtes som et støjkonsekvensområde i forhold til tilgrænsende boligområde og rekreativt område.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Særlige bestemmelser

  Langs Sønderå fastlægges en byggelinje på min. 10 m målt fra øverste vandløbskant. Inden for dette område skal der være grønt område og sti og der må ikke opføres bebyggelse, indrettes oplag eller foretages terrænreguleringer.

 • Status

  Vedtaget