1.1.C.22 - Centerområde ved Dæmningen og Søndergade i Vejle

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.1.C.22 (1)

 • Plandistrikt

  1.1

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  28% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  5

 • Max. bygningshøjde

  14

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelse skal generelt opføres som sluttet bebyggelse i vejskel. Langs Sønderå fastlægges en byggelinje på 6 m målt fra øverste vandløbskant. Selvstændige butikker og eventuel fremstillingsvirksomhed må ikke uden Byrådets særlige tilladelse etableres over bebyggelsens stueetage. Se skema for samlet ramme over arealer til butiksformål.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, boligbebyggelse og offentlige formål.

 • Trafik

  For kulturelle institutioner som biografer, teatre, koncertsale, museer og lign. fastsættes parkeringskravet i hvert enkelt tilfælde i forhold til antallet af ansatte samt nærhed til offentlige parkeringspladser og kollektiv trafik. For øvrige anvendelser skal der udlægges parkeringsareal svarende til mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone

 • Status

  Vedtaget