1.1.C.14 - Centerområde ved Skolegade i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.1.C.14 (1)

 • Plandistrikt

  1.1 Vejle, Midtbyen

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  90% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  6

 • Max. bygningshøjde

  20

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelse skal generelt opføres i vejskel og efter en samlet plan, der sikrer sammenhæng i området. Langs Omløbsåen fastlægges en byggelinje på 10 m målt fra øverste vandløbskant, dog undtaget overbygning ved museum. Bygningshøjden må ikke overstige 20 m over terræn, dog må der i lokalplanlægningen gives mulighed for på særligt afgrænsede arealer at etablere bygninger i op til 38 m over terræn. I bebyggelsens stueetage må der kun med Byrådets tilladelse indrettes boliger. Selvstændige butikker og evt. fremstillingsvirksomhed må ikke uden Byrådets tilladelse etableres over bebyggelsens stueetage. Der må ikke indrettes dagligvarebutikker. Se skema for samlet ramme over arealer til butiksformål.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Opholdsarealer

  Opholdsarealerne kan placeres i parkområdet. Parken må ikke bebygges.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, boligformål og offentlige formål.

 • Trafik

  Der skal udlægges parkeringsareal svarende til mindst 1 p-plads pr. 100 m² etageareal.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget