1.1.B.19 - Boligområdet ved Toftekæret i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.1.B.19

 • Plandistrikt

  1.1 Vejle, Midtbyen

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  110% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  5

 • Max. bygningshøjde

  16

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen opføres som en samlet bygningskrop med en karakter af en markant grænse mod det åbne land, og i en høj arkitektonisk kvalitet. Det skal sikres, at ådalens landskabstræk og deres indbyrdes sammenhænge ikke sløres eller ødelægges. Byggeriet skal placeres på den sydlige del af matr.nr. 161a Engene, Vejle Jorder, og arealerne tættest på Bredstenvej kan bruges til udearealer og parkeringspladser.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af høj boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner, som kan indpasses i et boligområde.

 • Miljø

  En del af rammen er særligt påvirket af vand eller vil påvirke nedstrømsliggende arealer, det kan f.eks. være i form af risiko for oversvømmelse, særligt sårbare vandløb, at området er lavtliggende, har et højt grundvandsspejl eller andet. Det kan derfor være nødvendigt at gøre en særlig indsats og reservere væsentlige arealer til håndtering af vand i området.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone.

 • Status

  Vedtaget