Fokusområder

I Vejle byder vi ind med en helhedsorienteret tilgang i bestræbelserne på at løse en række udfordringer på tværs af sektorer.

Den samskabende by


Vi udvikler morgendagens resiliente by gennem samskabelse.

Samarbejde og samskabelse er essentielle faktorer, hvis arbejdet med resiliens skal bringe ny viden og på sigt give konkrete redskaber til at håndtere de udfordringer, Vejle står overfor i fremtiden.

Vi er klar over, at vi kan finde bedre løsninger og skabe merværdi ved at samarbejde om byudvikling. Både på det strategiske niveau, men også i konkret fysisk planlægning. Derfor arbejder vi sammen med både internationale, nationale og lokale parter. Vi deler viden og samarbejder med erhvervslivet, foreninger og institutioner samt borgere, men også andre myndigheder og uddannelsesinstitutioner. For, når vi udvikler sammen, opnår vi bedre resultater.

Udarbejdelse af kommuneplanen er et eksempel på en dialogorienteret proces i flere niveauer – og den følges op af en række konkrete planer og udviklingsprojekter.

Klima og oversvømmelse


Vi vil bruge klimaforandringer som drivkraft for udvikling af byen.

Vejles unikke geografi er både dets største aktiv og største udfordring. Byen er udpeget som et af de 10 mest sårbare områder i Danmark i forhold til oversvømmelser. Kombineret med en højere frekvens af store storme og kraftig regn, er dette en alvorlig trussel mod den langsigtede overlevelse af byen.

På den ene side er det en stor kvalitet, når vi kan bruge vandet i byen til at skabe liv, men på den anden side kan det give problemer, hvis vi ikke kan styre det. Derfor arbejder vi sammen med forsyningsselskaber og det private erhvervsliv for at skabe innovative løsninger på klimaudfordringerne - både på kort og langt sigt.

De klimaprojekter, som vi er i gang med eller vil igangsætte, handler om at:

 • sikre det akutte beredskab i forhold til oversvømmelser her og nu.

 • skabe spændende tekniske og æstetiske løsninger som forhindrer oversvømmelser her og nu.

 • planlægge langsigtet for implementering af holdbare innovative løsninger, der både skaber attraktive bymiljøer og sikrer byen mod klimaforandringerne.

 • lave offentlig-private partnerskaber omkring at skabe en resilient håndtering af klimaforandringer.

Social resiliens


Vi vil øge den sociale og økonomiske sammenhængskraft og skabe de bedste forudsætninger for de kommende generationer.

Vi vil skabe sociale fællesskaber i byen. Fokus vil være på at tage udfordringer med social eksklusion og polarisering op ved at udvikle en række initiativer og projekter til støtte for byens sammenhængskraft, samhørighed og beskæftigelse.

I planlægningen vil vi arbejde med, hvordan de fysiske omgivelser kan medvirke til at skabe social resiliens. Det skal skabe sammenhængskraft i byen, men også sikre mangfoldighed i befolkning og bymæssige funktioner.

De sociale projekter skal være med til at:

 • styrke forbindelser og sammenhængskraft i hele kommunen gennem mobilitetsprojekter.

 • gennemføre udviklingsprocesser for byer og byområde med fokus på borgerinvolvering.

 • planlægge balancerede og blandede boligområder til forskellige målgrupper.

 • lave mødesteder til mennesker på tværs af alder, etnicitet, sociale klasser mv.

Smart City


Vi vil udnytte de digitale teknologier og skabe en ressourceeffektiv, lærende og oplevelsesrig by.

Udviklingen indenfor teknologi giver nye muligheder for byudvikling. Nye platforme kan skabe en anderledes brugerinvolvering i processen. Registrering og analyse af data kan give et højere vidensniveau og fremme optimerings- og beslutningsprocesser. Nye tanker indenfor især mobilitet som transport og begreb kan ændre dynamikken og måden vi bevæger os i og mellem byens rum.

Vi vil eksperimentere med de nye teknologier i forhold til at imødekomme de daglige problemstillinger, nytænke måden at tænke byudviklingsprocesser samt eksperimentere med fremtidens muligheder.

Smart City projekter skal være med til at:

 • udvikle og bruge nye metoder indenfor borgerinddragelsesprocesser (Strategisk kommunikation).

 • bruge teknologier til at kvalificere beslutningsgrundlaget for byudviklingsprojekter (Gågaden og tilhørende byrum).

 • give mulighed for at tænke fremtidens mobilitet som et bekvemt højteknologisk serviceelement.