Område til rekreative formål i Vingsted

Retningslinje

Der kan ved Vingsted, inden for det på kortet vist ovenfor angivne område, i tilknytning til de eksisterende idræts og fritidsanlæg og -bygninger etableres idræts-, frilufts-, konference- og undervisningsfunktioner og -anlæg, som supplerer og understøtter de allerede eksisterende funktioner.

Nye funktioner, anlæg og bygninger skal udformes med høj arkitektonisk kvalitet og en omhyggelig landskabsmæssig tilpasning. Etablering af nye funktioner og bygninger i området kan først ske efter en meget nøje samlet helhedsplanlægning for området, der i meget høj grad tilgodeser områdets særdeles væsentlige natur-, landskabs-, miljø og kulturværdier. Helhedsplanen for området skal indeholde en landskabsanalyse, en principiel zonering af arealanvendelsen i områdets landskabselementer, en naturplan, herunder plan for naturgenopretning, en langsigtet bygningssaneringsplan og en plan for fremtidige byggefelter.

Redegørelse

Vingsted-området i Vejle ådal har i en lang årrække huset frilufts- og idrætsfunktioner samt rekreative anlæg af betydning for turisme og alment friluftsliv. Områdets nuværende bygningsfaciliteter rummer desuden konference- center, undervisningsfaciliteter, svømmehal, opvisningshaller samt udendørs opvisnings- og fodboldbaner samt skydebaner. Hertil kommer campingplads, restaurant, samt historisk forsøgscenter. I skove og naturområder i området er etableret forskellige anlæg som cykel- og vandrestier, kondistier, opholdsarealer m.m.

Områdets faciliteter og funktioner har betydning på såvel nationalt, regionalt som lokalt niveau. Der sker til stadighed en udvikling og modernisering af de eksisterende anlæg, ligesom der er betydelig interesse for at lokalisere nye tilsvarende funktioner i området. Senest er der etableret et nationalt hovedcenter for Danmarks Sportsfiskerforbund.

Der er med regionplanens retningslinje for og den geografiske afgrænsning af området lagt op til en omfattende ny helhedsplanlægning for området, der på den ene side muliggør placering af nye funktioner i området, der kan komplementere og understøtte de funktioner, der allerede er der, og på den anden side betinger, at planlægningen inddrager alle øvrige interesser på stedet, natur-, miljø-, kultur- og landskabsinteresser.

Målet med planlægningen skal være, at disse værdier varetages og i videst muligt omfang forbedres gennem den samlede planlægning. Derfor er der lagt op til, at helhedsplanen blandt andet skal omfatte en samlet naturplan for området.

Helhedsplanen skal desuden indeholde en nærmere bestemmelse af fremtidige byggefelter og en plan for sanering af eksisterende bygningsanlæg i området.