Forebyggelse af klimaændringer

Danmark skal nedbringe CO2-udledningen markant. Vi vil være uafhængige af fossile brændsler i 2050.

Derfor vil Vejle Kommune nedbringe CO2-udledningen, både i kommunen som virksomhed og som geografisk enhed. Fremtidens energisystemer vil være baseret på vedvarende energi. Vejle Kommune ser på hvilke virkemidler, der kan gøre os mindre afhængige af olie, kul og naturgas og samtidig få andel i den grønne vækst og beskæftigelse. Vejle Kommune vil medvirke til at få mere vedvarende energi i el- og varmeforsyningen og samtidig fastholde en høj forsyningssikkerhed.

Vejle Kommune vil se morgendagens udfordringer som driver for viden, vækst og velfærd, så vi bliver mere robuste til at modstå fremtidens udfordringer.

Målet er at mindske energiforbruget og øge andelen af vedvarende energi i el- og varmeforsyningen, gøre transporten mere bæredygtig og tænke dette ind i planlægningen bl.a. ved at:

 • Arbejde med mobilitet, så trængselsproblemer og spildtid reduceres samtidig med, at CO2-udledningen reduceres.

 • Arbejde for, at der etableres bane til Billund Lufthavn.

 • Involvere borgere, virksomheder, forsyningsselskaber, organisationer i arbejdet om en bæredygtig fremtid.

 • Samarbejde med forsyningsvirksomheder om konvertering til vedvarende energiformer.

 • Udnytte ressourcerne i vores affald bl.a. til biogasproduktion.

 • Energiplan

Vejle Kommune har vedtaget en energiplan i 2014. Planen skal bl.a. skabe overblik over, hvilke virkemidler der er inden for energi- og varmeforsyningen til at realisere målene om reduktion af CO2–udledningen og udfasning af fossile brændsler med vedvarende energikilder. Planen skal danne baggrund for en fokuseret indsats og pege på hvilke handlinger, der vil være fornuftige at iværksætte.

I arbejdet med planen indgår bl.a. følgende elementer:

 • Kortlægning og analyser af energibalancerne i kommunen.

 • Kortlægning af lokale VE-potentialer.

 • Beskrivelse af virkemidler inden for energieffektivisering, vedvarende energiformer og remtidens energiforsyning.

 • Opstilling af scenarier.

 • Samarbejde med Kolding, Middelfart og Fredericia om strategisk energiplanlægning. Heri indgår dialog og samarbejde med forsyningsselskaber, Green Tech Center, virksomheder, borgere, lokalsamfund, videns- og uddannelsesinstitutioner.