Redegørelse for skovrejsningsområder

Vejle Kommune har i Planstrategi 2015 besluttet at fortsætte Vejle-modellen med fleksibel skovrejsning ved indkaldelse af forslag fra private lodsejere.

Der er udpeget i alt 3.026 ha skovrejsningsområder (2,8 % af kommunens areal). Der er fredskov på ca. 15.000 ha (14 % af kommunes areal).

Der er foretaget følgende ændringer i temaerne om skovrejsning:

  1. Udpegning af skovrejsningsområder baseret på ansøgninger (lodsejerønsker) omfatter 14,5 ha.

  2. Udpegning af nye områder til skov uønsket af hensyn til tekniske konflikter med udpegninger for geologiske værdier og særligt værdifulde kulturmiljøer (1.443 ha).

  3. En teknisk tilretning og opdatering af udpegningerne i det, der er registreret i GIS-lagene (eksisterende udpegninger er skåret til ift. § 3 områder, og fredskov, der er uforenelige med skovrejsning).

Skovrejsningsområder baseret på ansøgninger

14,5 ha af det nye, udpegede areal er fordelt på 4 områder, der tager udgangspunkt i konkrete ansøgninger fra lodsejere og skovrejsningskonsulenter. Alle områder har været igennem en vurdering, hvor skovrejsningsudpegningen er beskåret og tilpasset til andre arealinteresser på den ansøgte ejendom. De andre arealinteresser er: § 3 natur, beskyttede jord- og stendiger, beskyttelseslinjer, kulturmiljøer hvor skovrejsning udgør en trussel mod kulturmiljøet, kirkeomgivelser, beskyttede vandløb, råstofområder, geologiske bevaringsværdier, lavbundsarealer og potentielle vådområder, vejinteressezoner, fredskov og tekniske anlæg.

Områdets grundvandsinteresser, jordens værdi for landbruget (baseret på dyretætheden i området) og områdets sammenhæng med øvrig natur og udpegningen ”Økologiske forbindelser” har ligeledes indgået i vurdering af områdets egnethed. Enkelte steder er der små sammenfald mellem et skovrejsningsområde og værdifulde landskaber, men skovrejsning er kun udpeget de steder, hvor skovrejsning ikke vil forringe det værdifulde landskab fx bag eller omkranset af eksisterende skov.

Ved at udpege skovrejsningsområder efter private lodsejeres ønsker, er Vejle Kommune med til aktivt at fremskynde og understøtte det nationale mål om at øge det samlede skovareal. De lodsejere, der aktivt ansøger kommunen om at få arealet udpeget, har et aktuelt ønske om at rejse skov på dele af deres ejendom, og udpegningen giver lodsejeren mulighed for at søge et højere skovrejsningstilskud hos staten end i et neutralt område.

Nye områder med Skovrejsning uønsket

Der er sket tekniske rettelser på 1.443 nye ha med skov uønsket. Dermed stiger den samlede udpegning for hvor er skov uønsket til 15,3 % af kommunes samlede areal.

De nye områder ligger alle indenfor udpegning for særligt værdifulde kulturmiljøer eller særligt værdifulde geologiske beskyttelsesområder. De nye områder er udpeget hvor der direkte er konflikt mellem skovrejsning på den ene side og