Landskaber og geologiske bevaringsværdier

Mål

Trekantområdets varierede landskaber og geologiske bevaringsværdier skal bevares og beskyttes, og offentlighedens adgang til de landskabelige oplevelsesmuligheder skal sikres og forbedres.

Redegørelse til mål

Landskabet og dets naturindhold er vigtigt for befolkningens friluftsliv, kulturelle og rekreative oplevelser og sundhed. Derudover er landskabet rammen for egnens historie og væsentlig for menneskers tilhørsforhold til området.

Landskabet er dynamisk og under konstant forandring. Nogle af forandringerne er et resultat af naturens egne kræfter, for eksempel tilgroning af heder, stormfald, vindens virke på klitområder og havets nedbrydning af kyster. De mest gennemgribende forandringer i naturen og landskabet skyldes dog menneskets påvirkning og udnyttelse.

Landskabet og naturen mellem byerne i Trekantområdet er kerneelementer i den åbne, grønne storby. Gennem den fælles planlægning i Trekantområdet vil det være muligt både at skabe større sammenhængende landskaber af høj kvalitet og et gennemgående landskabsbånd, der kæder Trekantområdet sammen såvel rekreativt som natur- og landskabsmæssigt. Der skal lægges vægt på, at de åbne landskaber mellem byerne friholdes for bebyggelse og større terrænændringer, så oplevelsen af forskellen mellem land og by sikres.

For at sikre befolkningen varige muligheder for at opleve landskabet, forstå dets tilblivelse og for at bevare de geologiske formationer samt landskaber, der er oplevelsesrige og karakteristiske for Danmark og Trekantområdet, udpeges der i kommuneplanen områder, hvor der skal tages særlige hensyn til de landskabelige og geologiske værdier. Disse områder skal beskyttes mod indgreb, der varigt ændrer landskabet, og gennem landskabsplanlægning og plejetiltag styrkes og forøges.

I det åbne land i øvrigt, det vil sige de områder og landskaber, der ligger uden for de udpegede landskabelige interesseområder, er der også landskabsinteresser og værdier. I disse områder er det især væsentligt at sikre, at planlægningen for byudvikling, skovrejsning, større tekniske anlæg m.v. tager hensyn til landskabets karakter og bæreevne.

Offentlighedens adgang til kysten og de bevaringsværdige landskaber skal sikres og forbedres, så alle har mulighed for at opleve disse landskaber. Derudover er der behov for en god formidling, der skaber forståelse for vores kulturlandskab og dets tilblivelse.