Redegørelse for Vand og Natura 2000-planer

Byrådet i Vejle Kommune har vedtaget en kommunal handleplan for Natura 2000-områder og en kommunal vandhandleplan som opfølgning af 1. generation af vandplanerne.

Vejle Kommune er omfattet af 5 statslige vandplaner. I den sidste planperiode er der blevet arbejdet på at gennemføre de fastlagte indsatser for at forbedre vandmiljøet. Som opfølgning på næste generation vandplaner, der forventes vedtaget i 2016, bliver der vedtaget en bekendtgørelse, der fastsætter de kommende indsatser.

Vejle Kommune er omfattet af 8 statslige Natura 2000-planer for 8 lokalt afgrænsede Natura 2000-områder. Vejle Kommune har i sidste planperiode gennemført de planlagte indsatser. I 2016 bliver næste generation af Natura-2000 som på et mere overordnet niveau fastsætter, hvad der skal arbejdes med i perioden 2016-2021.

Byformål

Kommuneplanens retningslinje om byudvikling og grundvand og retningslinje om

erhvervslokalisering er i overensstemmelse med retningslinjerne 40 og 41 i den statslige vandplan.

Kommuneplanen indeholder en retningslinje om håndtering af tag- og overfladevand. Hensigten med retningslinjen er, at overfladevand fra tage og befæstede arealer så vidt muligt skal håndteres lokalt, således at vandløb og afløbssystemer ikke belastes yderligere.

For en række konkrete rammeområder kan indsatsen i henhold til vandhandleplanen få betydning for arealanvendelsen.

Givskud 11.B.4., lokalplan 040301 – Der skal muligvis laves en helhedsplan for Givskud Bæk, der indebærer restaurering af vandløbet samt en indsats i forhold til de regnvandsbetingede udløb.

Vejle Nord 1.6.E.13 og 1.6.E.12 – Der skal laves en restaureringsindsats for hele ådalen til Bjørnkær Grøft.

Skovrejsningsområder

I kommuneplanen er der udlagt skovrejsningsområder langs en række vandløb, hvor der skal ske en indsats i henhold til Vandplanen. Kommunen vil sikre, at der i forbindelse med tilsagn om tilskud til skovrejsning forudsættes en tilstrækkelig afstand til vandløbet i forhold til de planlagte vandløbsforanstaltninger. Ligeledes er der i kommuneplanen udlagt skovrejsningsområder ved en række habitatnaturområder. Kommunen vil sikre, at der forudsættes en tilstrækkelig afstand til arealerne med habitatnatur.