Mål og retningslinje for Vejle Midtby

  • Udvikle byens og områdets særlige potentialer på en ekstraordinær måde, så byen og området bliver kendt nationalt og internationalt for nye attraktive, markante og vidtrækkende projekter og initiativer og for at være et spændende sted at bo og besøge.

  • Gøre byen mere bæredygtig og tættere for at skabe grundlaget for mere byliv - samtidig skal byen være grønnere. Byens lodrette flader og tagterrasser skal beplantes.

  • Binde de grønne parker i byen og de smukke naturområder sammen med stier i grønne bælter og gøre åerne mere synlige i bybilledet. Mikropolzonen planlægges med mennesket i fokus. Det er en central akse i byen, hvor der kan bygges højt og i stor skala med det mål at få skabt et spændende byliv i et grønt miljø. Mikropolzonen omfatter et stort område på begge sider af Sønderå.

  • Skabe bedre sammenhæng mellem byen og havnen, bl.a. ved etablering af supercykelsti

  • Udvikle infrastrukturen så trafikken afvikles optimalt.

  • Udvikle godsbanearealet og posthusgrunden med plads til butikker, boliger og erhverv.

  • Skabe en ny, resilient bydel ved Rosborg

  • Udvikle stationsområdet til et nyt byområde med den kollektive trafik som knudepunkt for effektiv og koordineret flow mellem forskellige trafikformer.

Boliger og erhverv på Vejle Lystbådehavn

Retningslinje

Til rammeområde 1.1.E.2 fastsættes følgende retningslinje: Der kan etableres bebyggelse til boliger, erhverv og søsport, og der kan desuden foretages udgravning til kanal, opfyldning i søterritoriet, oprensning og udgravning ved lystbådehavnen samt etablering af bådebroanlæg m.v., se kort.

Til rammeområde 1.1.O.25 fastsættes følgende retningslinje: Der kan etableres bådebroanlæg samt bølgebrydere, og der kan foretages oprensning og udgravning ved lystbådehavnen, se kort.

Redegørelse

Vejle Kommune har igennem længere tid arbejdet med udvikling af området ved Vejle Lystbådehavn. Der er udarbejdet en masterplan over området og planen indeholder principperne for projektets omfang og indhold. En del af masterplanen vedrører arealer i søterritoriet.

Vejle Kommune har i samarbejde med Kystdirektoratet vurderet, at projektet kræver udarbejdelse af en VVM-redegørelse, med henblik på en vurdering af om projektet påvirker miljøet væsentligt. Der er derfor i henhold til Planloven udarbejdet et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse.

Der foreligger en principiel tilladelse fra Kystdirektoratet på baggrund af den udarbejdede VVM-redegørelse, men projekterne kræver endelige tilladelser fra Kystdirektoratet, inden projekterne påbegyndes.

Udviklingsområdet ved Vejle

Lystbådehavnen er omfattet af kommuneplanrammerne 1.1.E.2 og 1.1.O.25. Vejle Kommune ønsker at give mulighed for at udvikle området ved Vejle Lystbådehavn. Der ønskes skabt et maritimt aktivitetscenter med et nyt bolig- og erhvervsområde samtidig med, at der fortsat ønskes en attraktiv erhvervshavn. Det er således vigtigt at skabe en miljømæssig og funktionelt velfungerende helhed mellem erhvervshavn, lystbådehavn og det nye byområde.

Projektet dækker både over arealer i byzone og arealer, der ligger inden for søterritoriet. Området udgør i alt ca. 20 ha, hvoraf ca. 7 ha er eksisterende landarealer og ca. 13 ha er søterritorium. Projektet omfatter en række anlægsaktiviteter.

Oprensning/udgravning

Der skal ske oprensning/udgravning ved den eksisterende lystbådehavn, ved kajakklubben samt ved det område i søterritoriet, hvor den nye/udvidede lystbådehavn placeres. Faciliteterne, herunder bådebroer ved den eksisterende lystbådehavn, fjernes. Der anlægges nye bådebroer med mulighed for ca. 30% flere bådpladser. Der etableres dæmninger og træbroer rundt om den udvidede lystbådehavn. Der skal i den forbindelse rammes pæle til bæredygtig bund.

Kanal, havneø og landarealer vest og nord for kanal

Anlæg af kanal og havneø omfatter udgravning af kanal. Kanalens sider etableres med stenskråninger eller med spunsvægge og der etableres broer. Klubøen anlægges med stenskråninger og området fyldes op med sand/fyld. Terræn på landarealer hæves ved påfyld til ca. kote 2,1 DVR90.

Bygninger til boliger, erhverv og søsport

Bebyggelsen kan anvendes til boliger, erhverv og søsport. I principperne for bebyggelsens placering er indarbejdet hensyn til støjforhold. De fleste bygninger er placeret således, at de har støjafskærmende effekt. Bebyggelsen vil variere i højde, hvor det højeste etageantal vil være 8 etager.

Adgangsveje og parkering

Området ved lystbådehavnen vejbetjenes fra Strandgade, Dyrskuevej og Ved Bølgen. Dyrskuevej forlænges videre til Ved Bølgen og også videre til en ”klub-ø”, der etableres ved opfyld ved kajkanten. Derudover forlænges Strandgade til ”Havneøen” og endelig etableres der en forbindelsesvej øst for og næsten parallelt med Kahytten. Parkering etableres dels i parkeringskældre under bebyggelserne, dels på terræn.