Vejle Midtby

Nøgletal gælder hele Vejle By

Indbyggertal (2016)

55.252 personer

Boligudbygning (2012-2016)

1090 stk.

Restrummelighed

2.373

Byomdannelse

3.000 boliger (skønnet)

Nye udlæg

40 boliger

Vejle By i vækst

Fra 2012 til 2015 voksede Vejle Bys befolkning med 2.045 personer svarende til 3,9%. Dermed står Vejle by for langt den største del af kommunens nettobefolkningstilvækst. Flertallet af tilflytterne er udenlandske statsborgere, herunder især fra Norden, EU-lande, USA og andre vestlige lande. Det er især de store virksomheder i såvel Vejle som Billund og Brande, der tiltrækker international arbejdskraft, og disse tilflyttere tiltrækkes især af gode lejeboliger og Vejles byliv. Mange af dem kommer ikke direkte fra udlandet, men har boet i en af nabokommunerne først. Der sker også en fraflytning til andre kommuner især København, Århus og Hedensted kommuner. Det er især de unge, der flytter til Århus og København for at studere. Tilflytterne sætter især pris på den centrale beliggenhed i forhold til infrastruktur, det gode handelsmiljø, naturen og nærheden til vandet. En del af Vejles vækst kan tilskrives, at byen har adgang til 149.800 arbejdspladser inden for 30 minutter i bil og 570.000 arbejdspladser inden for 1 times kørsel. Det er mere end nogen anden by i Region Syddanmark og skyldes bl.a., at man på 1 time kan nå både Odense og Århus.

Beskrivelse og mål for Vejle er opdelt i 6 bydele: Vejle Midtby, Mølholm/Vinding, Søndermarken, Hover/Grejsdalen, Nørremarken, Bredballe/Lysholt.

 

Historisk udvikling

Vejle blev købstad i 1327. Byen var dengang meget lille og bestod i store træk af det, der i dag er Strøget, Grønnegade, Kirkegade og Fiskergade. I 1776 blev Vejle Amt oprettet, og Vejle blev dermed et administrativt centrum – en status byen har bevaret gennem 2 kommunalreformer i nyeste tid.

Brande og krigshandlinger op gennem 1700- og 1800-tallet gjorde sit til, at der ikke er mange middelalderlige bygninger i Vejle Midtby i dag. Først med etableringen af den nuværende havn og anlæggelsen af jernbanen Fredericia-Århus i sidste halvdel af 1800-tallet udviklede byen sig til en industriby og begyndte for alvor at vokse.

 

Vejle Midtby

Vejle Midtby afgrænses af bakkerne mod syd og nord, fjorden mod øst og engene mod vest. Vejle Midtby er kommunens og egnens hovedcenter for detailhandel, privat og offentlig service, og den fungerer som kulturcenter for kommunen og omegnen.

 

Lokomotiv for hele kommunen

Vejle Midtby udvikles efter den strategi at byen skal være lokomotiv for såvel kommunen som regionen. Byen skal være en attraktion i sig selv. Det betyder, at der skal være et pulserende byliv fyldt med oplevelser, kultur, arkitektur, vandmiljøer og meget andet.

Målet er en tæt og koncentreret by, der lever året rundt og døgnet rundt.

Der er allerede taget mange skridt i den retning med udviklingen af detailhandelen og med nye byboliger. Især på lystbådehavnen bygges der mange attraktive boliger, herunder såvel almene lejeboliger som private ejer- og lejeboliger. Men også de 5 søstre er udbygget. Der er også investeret i private og offentlige kultur og fritidstilbud med bl.a. den nye opvisningshal, ”Spektrum”, udvidelse af kunstmuseet, Lido-biograferne og nye byrum som Mariaparken. Spinderihallerne er efterhånden også landskendt som en spændende ramme for konferencer, kurser, udstillinger og meget andet, og i 2013 åbnede Vejle Museum sin nye permanente udstilling på stedet.

 

Natur- og kulturmiljø

Vejle Midtby ligger ved Vejle Fjord i et å-delta, og åerne er et naturelement, der i disse år bliver mere synligt i bybilledet, med åbning af Mølleåen og udvidelsen af Byparken. Med klimaforandringerne er åerne også blevet en udfordring i forbindelse med skybrud. Det er baggrunden for, at der er investeret i nyt fordelerbygværk ved Abelones Plads og et sluse-pumpeanlæg ved Omløbsåens udløb i Sønderå. Begge dele skal modvirke oversvømmelser i området omkring Omløbsåen og er samtidig udformet som spændende byelementer. Der arbejdes fortsat med at finde mere fremtidssikrede løsninger på udfordringerne.

En stor del af erhvervsbebyggelsen anvendes til kontor og liberale erhverv, mens der kun er få produktionserhverv tilbage i Midtbyen. Mange af de tidligere erhvervsbygninger er i årenes løb nedrevet, men 3 bomuldspinderier er delvist bevaret. Disse bygningskomplekser udgør vigtige kulturmiljøer, som vidner om Vejles tid som tekstilby. Derudover er gadeforløbene i den middelalderlige del af byen sammen med bebyggelsen det vigtigste kulturmiljø.

 

Havnen

Havnen består dels af den aktive erhvervshavn og dels af de attraktive byudviklingsområder på den østlige del af Nordkajen. Erhvervshavnen betjener kommunens virksomheder med transport af råstoffer m.v. Den er koblet op på såvel vejnettet som jernbanenettet og der omsættes store mængder gods. Omkring lystbådehavnen udvikles en bydel med oplevelser for alle, med boliger, erhverv, butikker og rekreative muligheder. Denne udbygning skal ske på en måde, der sikrer havnevirksomhedernes fortsatte eksistens på uændrede vilkår. Det forudsætter, at bebyggelser i området ved lystbådehavnen placeres på en sådan måde, at der ikke skabes miljøproblemer. Kontakten mellem Midtbyen og byudviklingsområdet på Nordkajen er hæmmet af den stærkt trafikerede Toldbodvej og det mellemliggende indhegnede havneområde. I de kommende år skal der arbejdes med dette, bl.a. i forbindelse med etablering af den planlagte supercykelsti.

 

Boulevarden-området

Området omkring Boulevarden skal fortsat udvikles som en del af Midtbyen med særlig fokus på uddannelser. Omkring Flegmade og Vestre Engvej er der også mulighed for at omdanne erhverv til tæt by med boliger, nye erhverv og andre formål.

 

Mobilitet

At udvikle byen og samtidig afvikle trafikken er til stadighed en udfordring. Vejle Kommune har udarbejdet en trafik-og mobilitetsplan, som skal sikre fremkommelighed for alle trafikanter og understøtte vækst- og udviklingsmulighederne.

Stationsområdet bliver ombygget til et mobilitetsknudepunkt for alle transportformer. Biltrafikken samles på to ringforbindelser, Ring 01 og Ring 02 omkring midtbyen og den centrale del af midtbyen fredeliggøres. Ring 01 omkring den indre by vil sikre god adgang til midtbyens mange parkeringstilbud, som løbende vil blive udbygget og som etableres i parkeringshuse. Ring 02 har forbindelse med indfaldsvejene og sikrer hurtig adgang til havnen og byudviklingsområderne.

De fremtidige vejprojekter vil være:

  • Færdiggørelse af den østlige del af Ring 01

  • Udbygning af Havneruten, inkl. tunnel, Ring 02

  • Gadegennembrud ved Posthusgrunden

  • Ombygning af stationsområdet

Den centrale del af midtbyen forbeholdes gående og cyklister. Der udbygges med cykelparkering og der etableres en supercykelsti på tværs af Vejle By fra Rosborg Gymnasium/DGI-huset i vest til Lystbådehavnen i øst.

Kort over fremtidig vejstruktur i Vejle Midtby. Fra Trafikplan Vejle 2012-2024.

 

Rosborg By

På længere sigt vil kommunen udvikle en ny bydel i området, hvor Deponiet ligger i dag. Bydelen skal være fremtidssikret, bæredygtig og resilient i forhold til klimaudfordringer, og skal ikke mindst være et godt sted at bo.

 

Kort over Vejle by