Mål og retningslinje for Vandel

  • Udnytte de turistmæssige muligheder som følge af nærheden til Vejle ådal, hærvejen og Billund ved udlæg af perspektivområde for ferie- og oplevelsesområde.

  • Etablere naturstier med forbindelse til Bindeballestien og Hærvejen.

Fyrværkerilagre i Erhvervspark Vandel

Retningslinje

Inden for de på kortbilag angivne lagerområder kan der etableres lagre for fyrværkeri. Inden for det på kortbilag angivne lagerområde mod Erhvervspark Vandels sydvestlige hjørne (i Delområde C, Rammeområde ER 2.3 for Vandel By) kan der etableres lagre for fyrværkeri med samlet op til 250 tons NEM (nettoeksplosivmængde). Inden for det på kortbilag angivne lagerområde mod erhvervsparkens sydøstlige hjørne (i Delområde E, Rammeområde ER 2.3 for Vandel By) kan der etableres lagre for fyrværkeri med samlet op til 750 tons NEM (nettoeksplosivmængde).

LCH Fireworks A/S har i hhv. 2010 og 2016 fået tilladelse til at øge oplaget til i alt 500 tons NEM (nettoeksplosivmængde), hvilket er et udtryk for mængden af krudt i lageret. Udover de to store lagre, der er beskrevet i retningslinjen, er der to mindre virksomheder, der har oplag af fyrværkeri i Erhvervspark Vandel. Kortet angiver de ydre sikkerhedszoner for oplag af fyrværkeri i Erhvervspark Vandel.

Ydre sikkerhedszoner

Inden for de på kortet angivne område, skal de ydre sikkerhedszoner for oplag af fyrværkeri ligge. Den præcise placering af sikkerhedszoner for enkelte oplag vil afhænge af de konkrete placeringer af fyrværkerioplag inden for lagerområdet. Der må ikke foregå aktiviteter inden for sikkerhedszonen, som ikke på forhånd er godkendt af Det Kommunale Redningsberedskab, Vejle Brandvæsen. Midlertidigt ophold er dog tilladt (f.eks. ture i naturen).

Vejadgang

Kørsel med fyrværkeri til og fra fyrværkerilagre og erhvervsparken skal foregå ad adgangsvejen vest om Vandel by (Vandel Parkvej).

Redegørelse

Udpegningen bygger på ønsker i perioden 2007–2008 fra 2 fyrværkerivirksomheder om at udvide eksisterende lagre for fyrværkeri. De 2 virksomheder er LCH Fireworks A/S og Fyrværkerieksperten A/S, sidstnævnte under selskabet ”Fælleslageret på Vandel ApS”.

De 2 særskilte lagre har en størrelse på henholdsvis maksimalt 250 tons og 750 tons NEM (nettoeksplosivmængde), hvilket er et udtryk for mængden af krudt i lageret. Begge firmaer er veletablerede inden for fyrværkeribranchen og havde i forvejen mindre oplag af fyrværkeri i Erhvervspark Vandel. Placering af store lagre i erhvervsparken hænger sammen med behovet for en placering fjernt fra beboelser, en nødvendighed som er blevet mere markant efter fyrværkeriuheldet i Seest i 2004 og de efterfølgende stramninger af de nationale regler for fyrværkeri.

Vejle Kommune har i medfør af gældende lovgivning gennemført vurdering af fyrværkerilagrenes virkninger på miljøet (VVM-redegørelser). Kommuneplanretningslinjen og redegørelsen er derfor ledsaget af VVM-redegørelser for begge lagerområder, hvor lagrenes virkninger på miljøet detaljeret er beskrevet. Vejle Kommune har på baggrund af VVM-redegørelserne vurderet, at begge lagre kan etableres uden væsentlig påvirkning af miljøet.

Et uheld vil kunne medføre skader, som dog forventes at kunne genoprettes. Fyrværkerilagerne miljøgodkendes af Vejle Kommune og kommunen skal regelmæssigt meddele en accept af risikoforhold, efter at risikomyndighederne har vurderet disse forhold. Risikomyndighederne er den kommunale miljømyndighed, brandvæsenet og Arbejdstilsynet og deres arbejde foregår i samarbejde med politiet og den statslige Sikkerhedsstyrelse. Miljømyndigheden og risikomyndighederne har vurderet, at fyrværkerilagrene kan accepteres på de udpegede arealer, forudsat de vilkår, der bliver stillet i den lovpligtige risikoaccept og miljøgodkendelsen overholdes. Retningslinjen tager højde for risiko for uheld ved at etablere en sikkerhedszone. Der må ikke foregå aktiviteter inden for sikkerhedszonen, som ikke på forhånd er godkendt af Vejle Brandvæsen. Midlertidigt ophold i form af gåture, landbrugsdrift og lignende må dog forekomme inden for de ydre sikkerhedszoner.

Af hensyn til den trafikale aflastning af Vandel by og Hærvejssystemet forudsætter retningslinjen, at kørsel med fyrværkeri foregår ad adgangsvejen til Erhvervspark Vandel, som blev etableret i midten af 2007 vest om Vandel by. Der henvises til retningslinje 4.1j ”Vej til Erhvervspark Vandel” i Regionplantillæg nr. 9 til Vejle Amts Regionplan 2001-2013, hvor denne primære vejadgang til erhvervsparken prioriteres højt.

Perspektivområde til turismeresort

Nord for Erhvervspark Vandel, på grænsen til Billund Kommune ønsker Vejle Kommune i samarbejde med Billund Kommune at undersøge mulighederne for at udvikle et resortområde med fokus på aktiv ferie. Området skal indeholde ferieboliger og aktivitetsmuligheder. Området skal udvikles på baggrund af en helhedsplan, der anviser hvordan naturen og landskabet i området kan bevares og bruges som en ressource.