Søndermarken

Bydelen Søndermarken afgrænses af Vejle Ådal, Højen Ådal, Mølholm Ådal og E45. Bydelen består af boligkvartererne Koldingvej, Pedersholm, Grønlandsvej nord og syd, Løget, erhvervsområderne ved Grønlandsvej og det åbne land omkring Horsted mod syd.

Områdernes karakter er meget forskellig, men fælles for dem er, at der er let adgang til rekreative områder. Koldingvejområdet har en selvgroet karakter med mange små huse, der er bygget til og bygget om i tidens løb. Fra Koldingvej og Pedersholm er der mange steder en flot udsigt over Vejle Ådal og Midtbyen.

Hovedindfaldsvejene Koldingvej og Ribe Landevej går gennem bydelen. Der er forbindelse til E45 via Sønderdalen. En ny tilslutning længere mod syd åbnede i 2013, hvilket betyder mere trafik på Grønlandsvej, men også en bedre tilgængelighed til området.

Søndermarken er en forstad under forvandling, og der er bl.a. sket en stor renovering af både boliger, bygninger og uderum i Løget By. Søndermarken har mange spændende ting at byde på - ikke mindst den unikke natur. Højen Ådal med stejle skrænter og en brusende bæk og på den anden side, Mølholm Ådal, med gode muligheder for en løbetur i bunden af dalen.

Der er ikke langt til Sønderskoven, hvor en af Vejles bedste naturlegepladser ligger og en nyanlagt hundeskov.

Søndermarken har et lille center og lokale indkøbsmuligheder, gode idrætsforeninger knyttet til Søndermarkshallen og Sdr. Stadion, ungdomsklubber for de større børn og busforbindelse til Vejle midtby. Det nyopførte Kvartershus midt i bydelen huser mange spændende aktiviteter og en cafe, der har åbent for alle. Der er flere skoler at vælge imellem i området - både private og folkeskolen Søndermarksskolen, ligesom der er mange gode institutioner at vælge imellem.

I 2014 startede en gruppe initiativrige beboere "Grønlandsvejens Netværk" et bredt sammensat lokalråd, der arbejder sammen for områdets fortsatte udvikling.

Perspektivområde for erhverv

Vejle Kommune har udarbejdet en strukturplan for et område til erhvervsformål ved Horsted/Svinholt. Planen sikrer, at området ikke vil være synligt fra E45. Med den nye tilslutning til E45 er der skabt en god mulighed for vejbetjening. Området er ikke udlagt i denne kommuneplan, men udpeget som et perspektivområde. Det vil sige et område, der evt. kan udlægges i den næste kommuneplan. Det forudsættes, at adgang til området vejbetjenes fra kommunevejsnettet.

Vejle Kommune vil arbejde for, at rammerne for området fastlægges til følgende

Max bygningshøjde

10 m

Max bebyggelsespct. af grundareal

50%

Samlet rumfang

3 m³/m²

Min. tilladte miljøklasse

1

Max. tilladte miljøklasse

6

Områdets anvendelse

Området udlægges til erhvervsformål og offentlige formål som f.eks. fremstillingsvirksomhed, lager- og værkstedsvirksomhed og engroshandel. Desuden kan området anvendes til offentlige og private institutioner. Der må ikke etableres butikker i området.

Opholds- og friarealer

Lokalplanlægningen skal sikre §3 områderne og evt. inddrage disse som rekreative elementer samt sikre, at der skabes sammenhængende natur i området.

Miljøforhold

I relation til miljølovgivningens retningslinjer for støj fra virksomheder, skal området betragtes som områdetype 1. Da området kan have indvirkning på et nærliggende Natura 2000-område, skal der inden detailplanlægning og udnyttelse af området laves en konsekvensvurdering.

Området omfatter søer og moser beskyttet efter §3 i naturbeskyttelsesloven. Der er flere beskyttede diger i området. En del af området er udpeget til økologisk forbindelsesområde og der er registreret småbiotoper omfattet af Habitatdirektivet. Den nordlige del af området berøres af et indvindingsopland for drikkevand.