Mål for Nørup, Ny Nørup og St. Lihme

 • Sikre grundlaget for servicefunktioner gennem boligudbygning i Ny Nørup.

 • Fastholde det åbne landskab mellem Nørup og Ny Nørup.

 • Fastholde den tætte kontakt til landskabet fra hovedgaden i Nørup.

 • Fastholde den tætte bebyggelsesstruktur i Nørup.

 • Fastholde byfunktioner langs hovedgaden i Ny Nørup.l

 • Genoprette gaderum i Ny Nørup.

 • Give mulighed for erhvervsudbygning i St. Lihme.

 • Fastholde det veldefinerede gaderum i den sydlige del af St. Lihme.

 • Sikre bedre trafiksikkerhedsmæssige løsninger i krydset mellem Tørskindvej og St. Lihme Møllevej i St. Lihme.

 

Retningslinje for DanePork A/S

Fremtidige planforhold fastlægges med nedenstående retningslinje.

Med udstedelsen af kommuneplanretningslinje for DanePork A/S, St. Lihme tilføjes
nedenstående retningslinje angivet som kommuneplantillæg nr. 30 til Vejle Kommunes
Kommuneplan 2013-2025, jf. planlovens § 11 g VVM-pligtige anlæg. Kommuneplanretningslinjen
kan rummes indenfor delområde 1 i lokalplan nr. 1168 ” Bolig- og
erhvervsområde, St. Lihme”. DanePork A/S ligger i kommuneplanens rammeområde 25.E.I,
Erhvervsområde i St. Lihme. Anvendelsen er fastlagt til erhvervsformål i op til miljøklasse 6.


Figur nr. 7.1 Det skraverede felt viser DanePork A/S areal, der hermed suppleres med følgende
retningslinje:

 • DanePork A/S kan indenfor erhvervsområde 25. E.I, Erhvervsområde i St. Lihme gennemføre det projekt, de har anmeldt, med de begrænsninger, der følger af vilkårene i miljøgodkendelsen samt indenfor rammerne af VVM-redegørelsen, Lokalplan nr. 1168 (delområde 1) og kommuneplantillæg nr. 1 og den tilhørende miljørapport.


Redegørelse

DanePork A/S ønsker med det ansøgte projekt at etablere bygnings- og anlægsmæssige
rammer til en udvidelse af produktionen. I forbindelse med produktionsudvidelsen ændres
adgangsforholdene, og der etableres en ny vej.


Delområde 1 ligger i den østligste del af St. Lihme, hvor det eksisterende slagteri er
lokaliseret. Lokalplanen giver mulighed for, at delområdet kan anvendes til erhvervsformål
med opførelse af nye byggerier samt om- og tilbygninger af eksisterende bygninger, med en
ny adgangsvej samt støjafskærmende foranstaltninger og afskærmende beplantning mod det
åbne land. Projektet er i overensstemmelse med lokalplanen.

Projektet
Projektet vil blive gennemført i 3 etaper, som i korte træk omfatter følgende:

 • Etape 1: Ny adgangsvej via Tørskindvej etableres, og antallet af slagtedage øges,

  mens slagtemængden den enkelte dag vil være uændret

 • Etape 2: Nye faciliteter og bygninger til slagtning etableres. Slagtemængden øges

 • Etape 3: Nye bygninger til forædling, køling og lager etableres. Slagtemængden

  øges, og tidsrummet for tilladt slagtning øges.

Udvidelsen af produktionen og produktionsapparatet forventes at forløbe over en årrække,
efterhånden som afsætningsmarkedet udbygges frem til 2020.
Etableringen af projektet forventes påbegyndt, når plangrundlaget er tilvejebragt, og de
nødvendige godkendelser og tilladelser er endeligt meddelt.
Slagteriet er udbygget fra et gårdslagteri i 1989 til et eksportslagteri over en relativ kort
årrække. Det har vist sig, at indretningen og adgangsforholdene ikke er
hensigtsmæssige i forhold til de øgede påvirkninger af omgivelserne, som udbygningerne har
medført. Det gælder trafik, støj og lugt. Det fremtidige projekt omfatter derfor en
omorganisering af slagteriets indretning og adgangsforhold, så trafikken
ledes udenom St. Lihme. Af hensyn til reduktion af støj og lugtgener ændres indretningen af
slagteriet, så forureningsfrembringende aktiviteter etableres bort fra St. Lihme, og der
etableres afskærmende bygninger ind mod byen.