Mål for Vinding/Mølholm

  • Bevare områdets karakter.

  • Bevare Mølholmområdets særlige karakter med ældre byvillaer og Lidobebyggelsen.

  • Give mulighed for omdannelse af erhvervsområder m.v. således at der kan udvikles et bredere udbud af boligtyper, f.eks. med henblik på at ældre kan blive boende i lokalområdet.

  • Sikre adgang til skovområderne med stier.

  • Fastholde og udbygge Vindinggård Center som bydelscenter.

  • Bevare landsbymiljøet, de karakteristiske gadestrækninger og bygninger i Vinding Landsby.