Jelling

Indbyggertal (2016)

3.442 personer

Boligudbygning (2012-2016)

45 stk.

Restrummelighed

196 stk.

Byomdannelse

200 boliger

Nye udlæg

140 boliger

Verdensarvsbyen Jelling

Jelling er kendt for Jellingmonumenterne og Seminariet. I 2015 besøgte 142.000 mennesker Jellingmonumenterne, som er optaget på UNESCO´s verdensarvsliste. Med ca. 38.000 gæster i 2016 er Jelling-festivalen også en begivenhed, der tiltrækker besøgende. Til daglig bor der 3.442 personer, hvilket er en stigning på 144 siden 2012. Det svarer til 4,4% på 5 år.Jellings historie går tilbage til vikingetiden. Bortset fra kirken er den ældste bevarede bebyggelse i bymidten fra omkring 1850. En væsentlig igangsætter for Jellings nyere udvikling er Seminariet, der åbnede i 1841.

Seminariet er fortsat et stort aktiv for byen, og er en af årsagerne til byens aktive kultur- og foreningsliv.

Jernbanen åbnede i 1884 og løber lige syd for Seminariets område. Jernbanen deler byen i en nordlig del fra før 1970 og de nyere boligområder med tilhørende skoler og institutioner, der ligger syd for banen. Mod nord har fredningen af højene forhindret byudvikling.

Jelling-monumenterne med de to store høje, runestenene og en stor skibssætning på mere end 350 meter er et af Danmarks vigtigste kulturarvsmonumenter. Nye fund fra 2007 og frem viser, at hele området er omkranset af et imponerende palisadehegn, der dækker et areal på 12 ha. Vejle Kommune har i tæt samarbejde med Nationalmuseet, Kulturstyrelsen, Haderslev Stift og særlige eksperter gennemført 1. etape af en ny samlet landskabsbearbejdning og formidling af området. Bearbejdningen indebærer fritlægning af højene, fjernelse af eksisterende bebyggelser, udlægning af markeringer m.v. Sammen med en helt ny udstilling i oplevelsescentret Kongernes Jelling har det løftet oplevelsen af Jelling Monumenterne, så det svarer til områdets status som UNESCO-verdensarv.

Potentiale for udvikling

Jelling opleves som attraktiv, hvilket afspejler sig i høje boligpriser og en ret høj befolkningstilvækst og en høj andel af erhvervsaktive i befolkningen. Jelling er især attraktiv på grund af naturen og nærheden til Vejle og på grund af Seminariet.

Blandt Jellings udfordringer er handelslivet, som er trængt af de større byer i nærheden. I forhold til dagligvarer er handelsbalancen 98. Det betyder, at omsætningen i dagligvarebutikkerne svarer til 98% af det forventede forbrug blandt Jellings borgere. For udvalgsvarer er tallet derimod kun 17, og det er væsentligt lavere end Give og Egtved.

En anden udfordring er den store sårbarhed på beskæftigelsesområdet som skyldes, at Seminariet er en dominerende arbejdsplads. Seminariet er i dag en del af University College Lillebælt.

Der er store muligheder for udvikling af turismen i Jelling, som stadig ikke er fuldt udnyttet.

Trafikale forhold

For at fredeliggøre Monumentområdet er Vejlevej lukket som gennemkørende vej. Flere eksisterende veje er blevet udbygget og der er anlagt en helt ny vej, Mangehøje, nordvest om Jelling, som leder gennemkørende trafik uden om bykernen. Der er stadig mulighed for at forbedre fremkommeligheden for både borgere og besøgende, særligt i midtbyen, hvorfor dette fortsat vil være et fokusområde.

Der er tog i timedrift, suppleret med busser. En hyppigere drift ville måske kunne få flere til at benytte toget til pendling og dermed aflaste vejnettet. En forbedring af togdriften må også formodes at få en positiv effekt på seminariets elevtal. En hyppigere togdrift kan blive en realitet i forbindelse med anlæggelse af en bane til Billund som forventes at udgå fra Jelling.

Natur og landskab

Mod syd er landskabet meget kuperet og terrænet falder ned mod Fårup Sø og Grejs Å. Mod nord er landskabet mere fladt. Mod sydvest ligger Fårup Mose. Området omkring golfbanen og Fårup Sø er bynære rekreative områder, som kan udvikles yderligere med joggingstier, vandreruter m.v.

Bykernen

Byens kerne består dels af et område omkring stationen og seminariet, med Runecenteret, der er indrettet i et tidligere mejeri, og dels af et nyere centerbyggeri ved Gorms Torv og SuperBrugsen. Seminariet udgør et spændende og bevaringsværdigt miljø med de meget forskelligartede bygninger, der er placeret i en park. Det overordnede indtryk af bymidten er en grøn by, men også en by der mangler en klar struktur. Detailhandelsanalysen peger på at de mange turister der besøger byen er potentielle handlende.

De nye arkæologiske fund og arbejdet med Monumentplanen har skabt en ny situation for Jelling Midtby, bl.a. med formidling af monumentområdet, nedrivning af huse samt lukning af Gormsgade og etableringen af en ny omfartsvej.

I den forbindelse skal udviklingen af Jelling Midtby gentænkes. Jelling By er en af de mest attraktive og aktive byer i Vejle Kommune. I samarbejde med borgerne er der udarbejdet Udviklingsplanen for Jelling Midtby, som formulerer en fælles vision og en stærk strategi for midtbyens fremtidige udvikling.

Boligområder

Øst for bymidten har Vejlevej en mere landsbyagtig karakter med det store gadekær omkranset af gamle gårde og huse. Syd for gadekæret løber Damvej/Nyvej med villabebyggelse overvejende fra 1960´erne. Den forholdsvis smalle vej, omkranset af tilgroede haver, skaber et fint gaderum. Vest for bykernen ligger et stort ældre villakvarter med mange murermestervillaer. Her ligger også det tidligere rådhus tegnet af Friis og Moltke. Kvartererne syd for banen er allerede større end den del af byen, der ligger nord for banen. For at bevare balance omkring bykernen udlægges der et nyt boligområde ved Herningvej nord for Anesminde.

Byens beliggenhed og øvrige kvaliteter betyder, at der uden tvivl vil være et behov for nye områder. Fortætning og byomdannelse f.eks. på arealerne omkring banen kan være et middel til at skabe flere boliger med nærhed til stationen og bykernen og reducere behovet for at inddrage nye arealer til byudvikling.