Mål for Give

  • Fastholde og udvikle byen som en selvbærende by med et bredt udbud af arbejdspladser, handel og boliger.

  • Udvikle Give Øst som et fremtidssikret område for moderne virksomheder.

  • Etablere nye attraktive boligområder på arealer der bliver ledige i midtbyen.

  • Styrke forbindelserne mellem byen og den omgivende natur.

  • Styrke og koncentrere detailhandlen i midtbyen gennem byomdannelse og gaderumsforbedringer.

  • Fortætte og forbedre bymidten gennem områdefornyelse eller andre initiativer.

  • Forbedre bymiljøet omkring stationen.

  • Ændre diagonalvejen til en bygade i takt med åbning af nye overordnede veje.

  • Give mulighed for omdannelse af erhvervsområder m.v. således at der kan udvikles et bredere udbud af boligtyper, f.eks. med henblik på at ældre kan blive boende i lokalområdet.

  • Udvikle attraktive boligområder omkring det gamle teglværk og rideskolen.

Rækkefølge for byudvikling og udvikling på grundvandsbetingelser:

Der er flere nye erhvervsområder i Give Øst. Rammeområderne 2.E.7 til 2.E.10 kan udbygges i vilkårlig rækkefølge. De enkelte områder skal udbygges fra vest mod øst og på en måde, så der i alle faser af udbygningen er en klar grænse til landskabet. Rammeområde 2.E.10 ligger helt inden for vandindvindingsoplandet til Give Vandværk og 2.E.8 og 2.E.9 ligger delvist inden for. Hele rammeområdet 2.E.10 og de arealer af 2.E.8 og 2.E.9, der ligger inden for indvindingsoplandet, skal udvikles på grundvandsbetingelser. Boligområdet inden for rammeområdet 2.B.13 syd for byen må ikke udbygges, før 2.B.9 er udbygget. Mindre dele af området kan dog udbygges i sammenhæng med dele af rammeområde 2.B.9 (i samme lokalplan).