Egtved

Indbyggertal (2016)

2.311 personer

Boligudbygning (2012-2016)

41 stk.

Restrummelighed

325 stk.

Byomdannelse

200 boliger

Nye udlæg

Erhvervsområde

Potentiale for udvikling

Egtved ligger forholdsvist centralt i forhold til byer med større arbejdspladser, herunder Vejle, Kolding, Billund og Vejen. Samtidig har byen store herlighedsværdier, med store naturområder tæt ved og mange steder en smuk udsigt over det kuperede terræn, som byen ligger i.

Befolkningen er siden 2012 vokset med 80 personer, hvilket svarer til 3,6%. I samme periode er der taget 37 nye boliger i brug. Det er overvejende rækkehuse og etageboliger, som er opført som byomdannelse inden for den eksisterende by. Der er stigende efterspørgsel efter denne type boliger, hvilket afspejler ændringer i befolkningens alder, familiemønstre m.v. Samtidig kunne tallene tyde på, at antallet af tomme boliger er gået ned.

Egtved har også et betydeligt turistmæssigt potentiale med nærheden til bl.a. Egtvedpigens Grav, Tørskind Grusgrav og Vejle Ådal. I Erhvervs- og Udviklingsstrategi for Vejle Fjord og Vejle Ådal er Egtvedegnen tildelt en central rolle. Der er således afsat midler til en ny udstilling ved Egtvedpigens Grav.

Historie

Bortset fra kirken bestod Egtved indtil slutningen af 1800-tallet kun af nogle store gårde og en kro.

Efter anlæggelsen af Egtvedbanen i 1898 begyndte byen for alvor at vokse og fik en funktion som center for handel med et større opland. Selvom banen blev nedlagt allerede i 1930, er byens vækst fortsat til i dag, om end ikke så kraftigt som andre byer på Vejleegnen.

Trafikale forhold

Egtved har gode vejforbindelser til Vejle, Kolding og Billund. Via motorvejstilslutning nord for Kolding er der endvidere god forbindelse til hele regionen.

Natur og landskab

Byen ligger i et dramatisk landskab omkring Egtved ådal. Vejen fra Billund følger ådalen det sidste stykke ind mod Egtved og det giver en meget flot oplevelse af landskabet. Vejen er også en del af Margeritruten. Når man kommer af vejen fra Gravens, har man et fint vue over ådalen mod syd. Ådalen deler byen i en nordlig og en sydlig del.

Bykernen

Aftensang er Egtveds nuværende bycenter med en del større butikker samt borgerservice. Området er planlagt med gode parkeringsmuligheder og servicerer et større opland, der går ud over kommunegrænsen.

Detailhandelsrapporten peger på behovet for at sammenkæde de eksisterende butikker og skabe et samlet gadeforløb eller torv foran butikkerne. I analysen anbefales det endvidere at koncentrere detailhandlen ved Aftensang.

Den gamle bykerne med sammenhængende randbebyggelse i op til 2½ etage er i dag stort set tømt for butikker. Mellem Vestergade og Søndergade ligger et lille torv. Torvet er fint orienteret i forhold til sol og er forholdsvis nyanlagt med belægning og byinventar af høj kvalitet. Mellem Dalgade og Vestergade/Søndergade er der et forholdsvist stort grønt gårdrum, der også rummer en del parkering. Syd for Dalgade lå tidligere den gamle foderstofforretning, men den er nu nedrevet og grunden kan udnyttes til andre formål.

Vejle Kommune har i samarbejde med Egtved Udviklingsråd udarbejdet en visionsplan for Egtved. I 2012 er der igangsat en områdefornyelse af bykernen og det gamle erhvervsområde i Dalgade, efter at der er opnået tilsagn om byfornyelsesmidler til en sådan plan. Formålet med områdefornyelsen er at styrke og revitalisere området. Som led i planen er der gennemført forbedringer af gaderum i bykernen. Andre dele af planen forventes realiseret i 2017.

Boligområder

Boligbebyggelsen består overvejende af villaer og rækkehuse. Der er i de senere år bygget en del rækkehuse i bykernen og flere er på vej. Der har vist sig at være stor efterspørgsel på den type boliger. Området syd for Dalgade kan med fordel omdannes til et boligområde. Nærheden til ådalen vil gøre området meget attraktivt samtidig med, at kontakten mellem byen og landskabet kan forbedres.