Børkop

Indbyggertal (2016)

5.523 personer

Boligudbygning (2012-2016)

231 stk.

Restrummelighed

233 stk.

Fortætning

200 boliger

Nye udlæg

0 boliger

Potentiale for udvikling

Børkop er den hurtigst voksende by i Vejle Kommune, den hurtigst voksende af de 45 mindre byer som Region Syddanmark undersøgte i 2010 og andelen af erhvervsaktive er den højeste sammenlignet med centerbyerne. Siden 2012 er indbyggertallet vokset med 365 personer svarende til 7,6%.

Væksten skyldes især en særlig central beliggenhed, med kun 12 km til både Vejle og Fredericia, kombineret med naturskønne omgivelser. Både vejforbindelser og kollektiv trafik giver Børkop en god tilgængelighed. I 2012 er der også etableret cykelsti til Vejle.

Derimod lider detailhandlen i byen under, at der kun er en kort køretur til større byer. Kun 49% af borgernes indkøb lægges i byens butikker.

Der er udarbejdet en plan for udbygning og byrumsforbedring af området omkring centret. Målet med planen er netop at åbne centret mere op mod omgivelserne og skabe mere liv og aktivitet, som det også anbefales i detailhandelsanalysen.

Planen er udarbejdet i samarbejde med ejere og lejere i området og der arbejdes med at konkretisere og implementere planen i samarbejde med lokalrådet.

Planen skal gøre bymidten til et stærkt center, der kan tilbyde service for lokalområdet og danne rammen for gode oplevelser i form af byliv og smuk arkitektur. Det skal være rart at komme i centret og der skal være opholdspladser og mulighed for aktiviteter, som gør det spændende at komme i bymidten. Visionen er at lave en fortætning med mulighed for at bygge kontorer og boliger i centret.

Facader skal åbnes, hvor det er muligt og der skal arbejdes på en forskønnelse af hele området, hver gang der bliver lavet nye projekter.

Udviklingsplanen forudsætter både private og offentlige investeringer, og det er nødvendigt, at ejerne i området vil investere i bygninger m.v.

Kulturmiljø

Byen er opstået på baggrund af jernbanen, som er anlagt i 1866. Børkop blev hurtigt en vigtig by i den indremissionske bevægelse, som også har præget andre bysamfund på Vejleegnen. Indre Mission driver fortsat højskolen i Børkop. Højskolen med sit tårn er et vigtigt orienteringspunkt i byen. Højskolens bygninger er i det hele taget markante i bybilledet og af stor bevaringsværdi. Børkop Vandmølle er fredet og mølledammen er restaureret og møllen kan opleves i funktion. Vejle Kommune støtter lokalrådet i dets dialog med DSB omkring bevaring af stationsbygningen.

Trafikale forhold

Børkop har gode vejforbindelser til Vejle og Fredericia. Der er også god togbetjening, aktuelt 2 tog i timen morgen og eftermiddag og timedrift i den øvrige tid. Der mangler adgang for kørestole og barnevogne til nogle af sporene. Vejle Kommune er sammen med lokalrådet i løbende dialog med Banedanmark om dette.

Natur og miljø

Byens kerne ligger omkring Skærup Å, men den har i årenes løb bredt sig til de omgivende bakker. Nord for jernbanen gennemskæres byen af en grøn kile omkring Skærup Å. Jernbanen afskærer i nogen grad den sydlige del af byen fra den grønne kile. Området er vigtigt for oplevelsen af byen og rummer samtidig rekreative muligheder.

Der er behov for at etablere bedre forbindelser mellem især bydelene syd for jernbanen og naturområderne omkring Skærup Å.

Bykernen

Bykernen i Børkop har gennem årene undergået store forandringer. Et butikscenter opført i 1970´erne i bykernen fremtræder ikke længere tidssvarende.

Butikkerne i byen er udsat for hård konkurrence fra detailhandlen i Vejle og Fredericia og fra e-handlen og der er kun få udvalgsvarebutikker tilbage.

Boligområder

Området omkring Vestergade/Vinkelvej udgør et ældre kvarter med landsbyhuse blandet med ældre villaer. Kvarteret rummer bevaringsværdige bybilleder med huse, der ligger tæt ud til gaden og dermed giver en vis intimitet. Syd og vest for byen er der udlagt store områder til boligbebyggelse, som er under udbygning.