Mål for Andkær

  • Fastholde landsbykarakteren ved ny bebyggelse. Det vil sige, at nye huse i Andkær Bygade skal udformes og placeres i overensstemmelse med omgivelserne.

  • Fastholde kontakten til landskabet nord for byen.

  • Bevare de karaktergivende træer ud mod Andkær Bygade.

  • Fastholde det grønne areal på hjørnet af Andkær Bygade/Skovbyvej.

Perspektivområde Andkær

Vest for Andkær skal der på længere sigt være mulighed for at udvikle et nyt boligområde. Boligområdet skal udvikles ved hjælp af en helhedsplan, der tager hensyn til det markante landskab og kulturmiljøet i området. Området skal udvikles på grundvandsbetingelser, da det ligger inden for et nitratfølsomt indvindingsområde for drikkevand.