Redegørelse for planlægning i kystnærhedszonen

Forslag til Kommuneplan 2017-2029 for Vejle Kommune indeholder en række allerede vedtagne, men ikke udnyttede arealreservationer til fremtidig byzone og samt en reservation til fremtidigt sommerhusområde og til en campingplads, der skal forblive i landzone. Der udlægges to nye områder syd for Brejning, og et nyt, mindre område til boliger i den vestlige udkant af Vejle By.

Fælles for disse områder er, at de ligger bagved eksisterende by eller eksisterende skov, og der skabes derfor ikke en ny bebyggelsesfront mod kysten. Der er ingen planlagte tekniske anlæg indenfor kystnærhedszonen.

Vi har gennemgået områderne og vurderet at de alle fortsat er aktuelle. I det følgende gennemgås kort de enkelte områder i forhold til kystnærhedszonen.

Eksisterende udlæg:

1.2.B.10 og 1.2.B.11 Mølholm / Vinding

Områderne blev udlagt i kommuneplan 2013-2025. Vejle er kommunens hovedby, og hele Vejle by ligger indenfor kystnærhedszonen med undtagelse af de vestlige bydele. På grund af de bindinger, som især skove og ådale medfører for kommende byudvikling i Vejle, er det nødvendigt at inddrage arealer indenfor kystnærhedszonen. Der mangler rummelighed i Vinding bydelen, så derfor blev der i Kommuneplan 2013-2025 udlagt to nye rammeområder til byudvikling - 1.2.B.10 og 1.2.B.11. Områderne ligger bag eksisterende bebyggelse, danner ikke en bebyggelsesfront mod kysten, og vil ikke kunne ses fra kysten. Områderne er fortsat aktuelle.

1.5.B.10 Boligområde ved Store Grundet Allé og Viborgvej

Dette område er i den gældende kommuneplan udlagt til offentlige formål med mulighed for boliger. Størstedelen af området har været udlagt i Regionplan 2005 for Vejle Amt til boliger, men blev i Kommuneplan 2009-2021 ændret til offentlige formål til brug for en travbane. Området kunne fortsat anvendes til et mindre antal boliger. Placering af en travbane er ikke længere aktuelt, og kommunen ønsker, at området igen kan bruges udelukkende til boliger. Kystnærhedszonen berører den sydlige del af området, som grænser op til den eksisterende byzone.

Hele Vejle by ligger indenfor kystnærhedszonen, med undtagelse af vestlige bydele.

Udlægget følger hovedprincipperne for planlægning i kystnærhedszonen. Byudvikling sker i tilknytning til eksisterende byzone, i størst mulig afstand til kysten og bagved eksisterende bebyggelse for at sikre de åbne kystlandskaber.

1.6.B.13, 1.6.B.16 og 1.6.R.4 Tirsbæk Bakker

Områderne er udlagt i Regionplan 2005 for Vejle Amt som et samlet byudviklingsområde, der indeholder boliger og rekreative områder. En del af ramme 1.6.B.12 er realiseret, og planen for resten af området er nu revideret. Boligområderne samles i den nordlige del af området, og det rekreative areal er indskræntet til arealerne mellem boligområderne samt langs Horsensvej og Juelsmindevej. Antallet af boliger vil fortsat være ca. 1.000. De 2 boligområder er omfattet af kystnærhedszonen. Vejle er kommunens hovedby og byudvikling er derfor højt prioriteret her. For at sikre tilstrækkelige arealer til byudvikling i tilknytning til Vejle og på grund af de bindinger, som især skove og ådale medfører, er det nødvendigt at inddrage arealer indenfor kystnærhedszonen.

Mod sydøst har byen således nået en grænse i form af Skærup Å og Munkebjergsskoven. Mod vest og sydvest udgør Højen ådal og Vejle Ådal tilsvarende barrierer. Mod nordvest er der udlagt arealer omkring Uhre.

Mod nordøst er der udlagt store arealer til erhverv, som også udgør en barriere, idet det vil være i modstrid med væsentlige planlægningsmæssige hensyn at udlægge arealer til boligformål på ”ydersiden” af et større erhvervsområde. Det ville f. eks. kunne medføre miljøgener, manglende trafiksikkerhed og vanskeligheder med at tilbyde offentlig service. De to områder er funktionelt bundet op på bydelen Bredballe, hvor der er skole og andre offentlige og private servicefunktioner. Udlæggene er lokaliseret i størst mulig afstand fra kysten og som en kontinuerlig byudvikling.

Afstanden fra kysten til de 2 boligområder er ca. 2 km. Arealerne fra kysten og ind i landet er skovklædte de første 1-1,5 km, og boligområderne er meget lidt synlige fra kysten. Områderne er fortsat aktuelle.

1.6.E.3. / 1.6.B.6 Bredballe / Lysholt

Mindre dele af disse 2 områder syd for Bredal Kær er ikke udnyttet. Områderne ligger helt omkranset af erhvervs- og boligområder og er ikke synlige fra kysten.

Området er fortsat aktuelt.

6.B.5 Boligområde øst for Skovbyvej i Andkær

Andkær er udpeget som lokalby. Området er beliggende bag en stor skov og er ikke synligt fra kysten. Området er fortsat aktuelt.

14.B.7. Boligområde ved Høllvej i Gårslev

Gårslev er udpeget som lokalby og har bl.a. skole og dagligvarebutik, som man ønsker at understøtte ved at sikre muligheder for ny boligbebyggelse. Det eneste område, som ikke ligger inden for kystnærhedszonen ligger sydvest for byen. Hele dette område er udpeget som kirkeomgivelser for Gårslev Kirke. Området er delvist udnyttet.14.B.7 er beliggende bag større sommerhusområder og vil derfor ikke påvirke oplevelsen af kystlandskabet. Området er fortsat aktuelt.

14.B.8 Område til boligformål ved Kragholmvej i Gårslev

Gårslev er udpeget som lokalby og har bl.a. skole og dagligvarebutik, som man ønsker at understøtte ved at sikre muligheder for ny boligbebyggelse. Det eneste område, som ikke ligger inden for kystnærhedszonen ligger sydvest for byen. Hele dette område er udpeget som kirkeomgivelser for Gårslev Kirke. Udpegningen skal sikre udsigten fra kirken og indsigten fra de omgivende veje.

Arealudlægget i 14.B.8 i Gårslev ligger bag ved eksisterende bebyggelse og danner ikke en ny bebyggelsesfront mod kysten. Desuden vil arealudlægget medføre, at en større svineproduktion, der ligger helt op af byen, bliver flyttet og dermed fjernes et lugtgeneproblem.

Området er fortsat aktuelt og en del af det er lokalplanlagt.

99.R.5. Campingplads ved Mørkholt

De to campingpladser i Mørkholt er de eneste i Vejle Kommune med direkte adgang til badestrand. Begge campingpladser ønsker at udvide for at imødekomme efterspørgslen på overnatninger og for at være bæredygtige på lang sigt. Udvidelsesmulighederne er beliggende indenfor kystnærhedszonen, men bag de eksisterende campingpladser eller sommerhusområde. Det vurderes at ændringen fra landbrugsland til campingplads vil have en meget begrænset indflydelse på kystlandskabet, også fordi rammerne kun tillader opførelse af campinghytter samt enkelte servicebygninger.

Ved lokalplanlægningen skal det sikres at alle bygninger opføres i et materialevalg og farver der sikrer indpasningen i kystlandskabet. Området er fortsat aktuelt.

99.S.10 Sommerhusområde ved Mørkholt

Området er udlagt ved landsplandirektiv. Området er fortsat aktuelt.

Udover disse områder findes der flere mindre områder som alle har det tilfælles at de er helt omkranset af by og anvendes til friarealer til omliggende områder.

Nye områder

9.B.27 Boligområde vest for Fælleshåbvej i Brejning og 9.B.28 Boligområde øst for Fælleshåbvej i Brejning

Børkop/Brejning-området har gennem en årrække tiltrukket mange nye indbyggere, især børnefamilier. Området ligger tæt på motortrafikvejen mellem Fredericia og Vejle med adgang til mange arbejdspladser. Den østjyske længdebane går gennem området med stationer i både Børkop og Brejning og med timedrift til Vejle/Århus og Fredericia/Esbjerg.

De seneste 10 år har de to byer tiltrukket ca. 2.000 nye indbyggere, en stigning på over 30 %. Området er således det område i Vejle Kommune, som relativt tiltrækker flest nye indbyggere.

De udlagte områder 9.B.27 og 9.B.28 ligger omkring Fælleshåbsvej mellem Børkop og Brejning, hvor også Fælleshåbsskolen ligger, der betjener Brejning og dele af Børkop. Området ligger tæt på butikker og anden service.

Områderne ligger mere end 2 km fra kysten og bagved den eksisterende bebyggelse i Brejning, og danner dermed ikke en ny bebyggelsesfront mod kysten. De hindrer eller vanskeliggør heller ikke adgangen til kysten.

99.O.10 Arealtillæg til eksisterende område til offentlige formål.

Der tillægges arealer på ialt 5.5 ha til eksisterende område til offentligt formål, der omfatter Fælleshåbsskolen og Gauerslundhallen. De nye arealer skal sikre udbygningsmuligheder til kultur-og idrætsfaciliteter. De eksisterende faciliteter er under stort pres grundet den store befolkningstilvækst.

Områderne ligger mere end 2 km fra kysten og bagved den eksisterende bebyggelse i Brejning, og danner dermed ikke en ny bebyggelsesfront mod kysten. De hindrer eller vanskeliggør heller ikke adgangen til kysten.

1.1.B.18 Boligområde ved Toftekæret og Toftevej i Vejle.

Området er i den gældende kommuneplan udlagt til rekreativt område. Området giver mulighed for at lave noget tæt bebyggelse i form af etageboliger tæt på midtbyen, som der er efterspørgsel efter.

Bebyggelsen opføres som en samlet bygningskrop med en karakter af en markant grænse mod det åbne land i en høj arkitektonisk kvalitet. Det skal sikres, at ådalens landskabstræk og deres indbyrdes sammenhænge ikke sløres eller ødelægges. Området ligger bag ved eksisterende høj bebyggelse, i den vestlige del af Vejle Midtby og danner ikke en ny bebyggelsesfront mod kysten. Afstanden til inderhavnen er ca. 1,4 km.