Retningslinje for udvalgsvarebutikker uden for bymidten i Billund

Billund Kommune kan inden for et afgrænset område, fastlagt i ”Bekendtgørelse om landsplandirektiv for udvalgsvarehandel i tilknytning til et eksisterende turistmål i Billund” af 6. juni 2013, planlægge for maksimalt 20.000 m² bruttoetageareal til butiksformål til udvalgsvarehandel i tilknytning til et eksisterende turistmål. Der må ikke fastsættes butikstørrelser, der overstiger 500 m² bruttoetageareal.

Området er angivet på kortbilag Byerne.