Arealer til byudvikling

Mål

Byudviklingen i Trekantområdet er kendetegnet ved en god sammenhæng mellem by, land, natur og vand og ved, at klimatilpasning udnyttes til at tilføre byen arkitektoniske og rekreative kvaliteter. Bykvaliteten er høj og indretningen af byerne inviterer til samvær og fysisk aktivitet.

Redegørelse til mål

Både når vi planlægger for eksisterende by og for nye byområder, vil vi tage højde for, at byerne skal blive mere bæredygtige, og at byudvikling foregår med ressourcebevidsthed og med hensyn til vandmiljøet og klimaforandringerne.

Ud over principperne for bæredygtigt bymiljø er der en række forhold, vi vil lægge vægt på ved udvikling af vores byer.

Drikkevandet er en livsvigtig ressource, hvor målet i Danmark i videst muligt omfang er at have en bæredygtig decentral vandforsyning. Det gælder derfor om at forebygge forurening af de områder, der er udpeget til drikkevandsområder.

Ved at sikre en god sammenhæng mellem byområder og naturområder skabes øgede rekreative muligheder og spændende samspil mellem by og landskab. Desuden påvirkes vores mentale sundhed positivt af, at der er natur tæt ved.

God tilgængelighed er vigtig, når nye bolig- og erhvervsområder udlægges, så de er lette at tilslutte til de overordnede veje og den kollektive trafik. Endvidere er det vigtigt, at der er let adgang til byfunktioner som skole, butikker med videre.

For at sikre høj bykvalitet og gøre byerne gode at bo og leve i skal forebyggelse af støj og lysforurening indgå i planlægningen. Med lysforurening menes blænding og lysindtrængen uden for det område, lyset var tiltænkt. Forebyggelse af lysforurening skal også ske i relation til bolig og erhverv i det åbne land.