Kommuneplan 2017-2029
Planstrategi
Hvad gælder for mig

Rekreativt område i Kellers Park, Brejning

Status Kladde
Plannavn Tillæg nr. 29 Rekreativt område i Kellers Park, Brejning
Foroffentlighed -
Dato for offentliggørelse af forslag 26. november 2018
Høring af forslag 26. november 2018 - 21. januar 2019
Gælder for hele kommunen? Nej
VVM redegørelse Kommuneplantillæg uden VVM
PDF pdf forslag_til_tillg_nr_29.pdf (879 KB)

Forord

Byrådet har besluttet, at den gældende kommuneplan skal ændres, ved at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.

Kommuneplanen er den samlede plan for kommunens fysiske udvikling de næste 12 år. Det er planloven der bestemmer, hvornår der skal udarbejdes en kommuneplan.

Kommuneplanen handler om, hvor og hvordan man kan bygge i eksisterende og nye byområder. Der er også retningslinjer for bebyggelse udenfor byerne på landet og i landsbyerne. Kommuneplanen sætter retningslinjer for udformning af byområder, placering af boliger, arbejdspladser, butikker, offentlige institutioner, trafik og grønne områder.

Tillægget består af en redegørelse, eksisterende rammer og fremtidige rammer. Redegørelsen beskriver, hvorfor byrådet ønsker at ændre kommuneplanen med et tillæg. De eksisterende rammer fastlægger indholdet af lokalplaner, og de fremtidige rammer kan være helt nye rammer eller ændring af de eksisterende rammer.

Kommuneplantillæggets retsvirkninger

Ifølge Planlovens § 12 betyder kommuneplantillægget, at byrådet kan modsætte sig opførelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen er i strid med rækkefølgebestemmelser og bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. Der kan dog ikke nedlægges forbud, når området er udlagt til offentligt formål i kommuneplanen, eller hvis området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Baggrund

Kommuneplantillægget udarbejdes på baggrund af ønsket om en ny lokal-plan
for en bygning til hotel- og konferencefaciliteter ved Comwell, Kellers
Park.
Bygningskomplekset består af 4 bygninger, omkring en rektangulær gårds-plads.Ejerne
driver hotel i bygningskompleksets 3 andre bygninger, og ønsker
at udvide hoteldriften med fere værelser og konferencefaciliteter. Den
eksisterende bygning langs H.O. Wildenskovsvej er dog i så dårlig stand,
at den ikke mere er egnet til ophold. Derfor ønsker man at nedrive den
eksisterende bygning og genopføre en bygning tilsvarende den eksisterende
i arkitektur.


Bygningen er en del af det 4 føjede bygningskompleks, der under De Kel-lerske
Institutioners tid blev kaldt ”Asylet” eller ”Det gule afsnit”. Bygnin-gen
fungerede som sygehus.
Det samlede bygningskompleks har en høj kulturhistorisk værdi som er
vigtig at bevare og videreformidle - på trods af at den pågældende bygning
nu er i en så dårlig stand at den ikke kan bevares.
Lokalplanen giver mulighed for, at den eksisterende bygning kan nedrives.


Formålet med lokalplan nr. 1281 er, at give mulighed for at opføre en ny
bygning, samt at sikre, at denne opføres tilsvarende den eksisterende i
arkitetur.
Den eksisterende kommuneplanramme 9.R.3 fastlægger, at de eksisterende
bevaringsværdige bygninger inden for rammeområdet ikke må nedrives.
Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg til Vejle Kommuneplan
2017 - 2029, for at kunne realisere lokalplan nr. 1281.
Kommuneplantillægget skal udlægge en ny kommuneplanramme for den del
af lokalplan nr. 1281, der omfatter den eksisterende bygning.
Den nye kommuneplanramme skal ikke indeholde bestemmelser om beva-ring
af den eksisterende bygning.

Redegørelse

Kystnærhedszonen


Kystnærhedszonen er en særlig planlægningszone afgrænset i en afstand af 3
km fra kysten. I denne zone gælder der særlige krav til kommunens planlæg-ning,
bl.a. skal der foretages en vurdering af, hvordan ændringer forårsaget
af lokalplanen rent visuelt påvirker omgivelserne.
Planområdet er beliggende i byzone og er derfor ikke omfattet af kystnær-hedszonen.
Planloven stiller dog særlige krav til planlægning i de kystnære
dele af byzonen, hvor bebyggelsen påvirker kysten visuelt. Den eksisterende bygning i er ikke synlig fra kysten, eftersom den ligger
placeret bag ved den øvrige, højere bebyggelse i bygningsanlægget.
Den nye bygning vil ikke afvige væsentligt med hensyn til højde og volumen i
forhold til den eksisterende bygning, og vil derfor heller ikke blive synlig fra
kysten.

Fordebat


Ændringen af rammen har været i offentlig fordebat i perioden 5. juli - 6.
august 2018.
Der er ikke indkommet forslag i høringsperioden.


Habitatdirektivet


Vejle Kommune har ikke specifk kendskab til, at der i planområdet fore-kommer
dyrearter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, herunder
fagermus.
Da den gamle bygning har stået tom i en årrække er det imidlertid ikke
usandsynligt, at der er fagermus i bygningen.
Alle arter af fagermus er omfattet af bilag IV og er strengt beskyttede jf.
habitatdirektivet. Reglerne er bl.a. implementeret i Naturbeskyttelseslovens §
29a og Artsfredningsbekendtgørelsens § 10, hvor Naturstyrelsen er myn-dighed.
§ 29a i Naturbeskyttelsesloven siger følgende: ”De dyrearter, der er
nævnt i bilag 3 til loven, må ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning
for arten eller bestanden. Forbuddet gælder i alle livsstadier af de omfattede
dyrearter. Stk. 2 Yngle- og rasteområder for de arter, der er nævnt i bilag 3 til
loven, må ikke beskadiges eller ødelægges”.


Det er lodsejers ansvar at sikre, at beskyttelsesbestemmelserne jf. Naturbe-skyttelsesloven
§ 29a og Artsfredningsbekendtgørelsen § 10 ikke overtrædes.
Dette vil i mange tilfælde indbefatte nærmere undersøgelser, som således
også påhviler lodsejeren. Viser undersøgelserne, at der er forhold, der vil
medføre overtrædelser af beskyttelsesbestemmelserne, og ønsker lodsejer
på trods heraf at fortsætte med tiltaget, skal der søges om dispensation hos
Naturstyrelsen.


Hvis der er fagermus, skal Naturstyrelsen give tilladelse til nedrivning af
bygningerne, og nedrivning skal foregå i perioden mellem 1. september og 1.
oktober, eller mellem slut- april til slut-juni, hvor fagermus i alle livsstadier vil
være i stand til at fygte, hvis de befnder sig i bygningerne.
Såfremt ovenstående følges, vurderer kommunen at lokalplanen kan reali-seres,
uden at projektet vil beskadige eller ødelægge væsentlige yngle- eller
rastepladser for fagermus og andre dyrearter der er omfattet af habitatdi-rektivets
bilag IV.

Miljøscreening

Vejle Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og program-mer
og af konkrete projekter gennemført en screening for, om planernes
påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en mil-jøvur-dering.

Planerne er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkningen,
menneskers sundhed, fora, fauna, jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske
faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgi-velser
og arkitektonisk og arkæologisk arv, større menneske- og naturskabte
katastroferisici og ulykker og ressourceeffektivitet og det indbyrdes forhold
mellem disse faktorer.


Der er screenet på kommuneplantillæg nr. 29 og lokalplanforslag 1281.
Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at 1 bygning der er en del af det
bevaringsværdige bygningskompleks, kan nedrives. Lokalplanen sikrer, at den
samlede oplevelse af bygningskomplekset bevares og videreføres. Lokalplanen
indeholder bestemmelser der sikrer, at bygningen opføres så den indpasses
i det bevaringsværdige bygningskompleks og fremstår som en arkitektonisk
helhed, med en detaljering, karakter og materialebrug der refererer til den
oprindelige bygning.


På trods af den nære placering til kysten, bliver den fremtidige bygning ikke
synlig set fra kysten, eftersom den ligger placeret bag ved den øvrige, højere
bebyggelse i bygningsanlægget. Den nye bygning vil ikke afvige væsentligt med
hensyn til højde og volumen i forhold til den eksisterende bygning, og vil
derfor heller ikke blive synlig fra kysten.
Planerne vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet i henhold
til miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, nr. 3, og er derfor ikke miljøvurderet.

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00